⇒ Положення про ННІ Е та М

⇒ Положення про підготовку та захист кваліфікаційних робіт для здобуття ступеня вищої освіти: спеціаліст та магістр

⇒ Склад Вченої ради ННІ Е та М

 

Інститут економіки та менеджменту готує:

 • Бакалаврів та магістрів за спеціальностями:

  051. Економіка

                        спеціалізації:

 • “Економіка підприємства”

 • “Інтернет – економіка”

  073. Менеджмент

                        спеціалізації:

– “Менеджмент організації та адміністрування”

– “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

– “Інтернет – менеджмент”

Інститут економіки та менеджменту має свою цікаву історію.

1992 р. виникла необхідність підготовки фахівців економічного напряму, які б спеціалізувалися  на особливостях технологічних процесів у сфері інфокомунікацій. Тому у складі Одеського електротехнічного інституту зв’язку ім. О.С. Попова на базі факультету багатоканального електрозв’язку було створено інженерно-економічний факультет, який мав на меті готувати фахівців для управлінської, економічної та фінансової сфер, здатних виконувати також облік, контроль і аналіз виробничої діяльності підприємств зв’язку України.

1993 року факультет було виокремлено в самостійну структурну одиницю, а наприкінці 1999 року інженерно-економічний факультет перейменовано у факультет менеджменту та економіки зв’язку. Згідно з ліцензією Міністерства освіти та науки України факультет мав право проводити підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів четвертого рівня акредитації за напрямом „Економіка і підприємництво”(спеціальність “Економіка підприємства“) і за напрямом „Менеджмент” (спеціальність “Менеджмент організацій“).

Бурхливий розвиток галузі зв’язку, формування ринкових відносин у цій сфері діяльності та нові вимоги до якості навчання галузевих фахівців зумовили необхідність оновити форми та методи навчання. Тому 2002 року в структурі Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова на базі факультету менеджменту та економіки було засновано Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту (ННІ Е та М).

TEMP(6) [object object] ННІ Економіки та менеджменту TEMP6

Основною метою створення ННІ Е та М є розвиток і консолідація наукового, педагогічного, методичного, матеріального потенціалу Академії для ефективного комплексного вирішення проблем кадрового та наукового забезпечення галузі зв’язку України в зазначених сферах діяльності.

Першим деканом інженерно-економічного факультету був доцент Анатолій Калістратович Тищук. З 1996 по 2002 р. інженерно-економічний факультет очолювала д.т.н., професор Ніна Олексіївна Князєва. З 2002 по 2007 р. директором інституту економіки та менеджменту був д.е.н., профессор Олександр Семенович Редькін, заслужений діяч науки та техніки України, академік 4-х галузевих академій наук України.

З 2007 року інститут економіки та менеджменту очолює к.е.н., проф. Захарченко Лоліта Анатоліївна.

Підготовка фахівців з 2007 року проводиться за спеціальностями „Економіка підприємства” та „Менеджмент” за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра.

Важливий крок у напрямі формування спеціалістів широкого профілю, які мають як технічну, так і економічну підготовку, факультет зробив 1994 року за спеціальними навчальними планами: найкращі студенти технічних факультетів проходять відповідну підготовку за денною та заочною формою навчання та захищають два дипломні проекти з двох напрямів – технічного та економічного.

Фото_4 [object object] ННІ Економіки та менеджменту     4

З 1999 р. інститут почав готувати таких спеціалістів також за спеціальністю “Менеджмент“(спеціалізація “Менеджмент організацій і адміністрування“ (за видами економічної діяльності) та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»).

Випуск спеціалістів за зазначеними спеціальностями заочної форми навчання було розпочато з 1991 року.

Головним завданням ННІ Е та М є підготовка фахівців, які володіють основами економічної політики галузі зв’язку, пріоритетами та основними завданнями маркетингової, інвестиційної, тарифної політики та фінансового менеджменту. Фахівці з економіки та менеджменту обіймають посади управлінського персоналу в різних підрозділах і відділах: прогнозування технічного та економічного розвитку; планово-фінансовому; бухгалтерії; матеріально-технічному; маркетингу; підготовки та управління кадрами; зовнішньоекономічної діяльності; в науково-дослідних лабораторіях і центрах, що займаються проблемами стратегічного управління, менеджменту, маркетингу, прогнозування діяльності в ринкових умовах.

Випускників інституту, перш за все, призначено для роботи у виробничих об’єднаннях і операторах зв’язку, наукових та проектних організаціях України: ВАТ “Укртелеком“, УДППЗ “Укрпошта“, UTEL; МТС, DCC, Kyivstar, Golden Telecom; ТОВ “Фарлеп“, ЦСС, Глобал Телеком; Інтернет-провайдери тощо. Кваліфікація випускників  НН ІЕМ дає змогу їм працювати також у інших галузях: у фінансових структурах, газових та нафтових комплексах, на Укрзалізниці, силових структурах, приватному бізнесі тощо.

Інститут має високий рівень науково-педагогічної кваліфікації співробітників: у ньому працюють 8 докторів наук, професорів, 19 кандидатів наук, доцентів. Працівники регулярно беруть участь у наукових конференціях, семінарах, публікують статті, наукові праці та монографії, що сприяє концентрації наукового потенціалу інституту та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків.

TEMP(8) [object object] ННІ Економіки та менеджменту TEMP8TEMP(7) [object object] ННІ Економіки та менеджменту TEMP7

Удосконалення навчального процесу НН ІЕМ відбувається за такими напрямками:

– планується провести подальшу уніфікацію навчальних планів та фахової підготовки з метою адаптації до потреб замовників та підвищення мобільності внесення відповідних змін у навчальний процес;

– планується провести перегляд та інтегрувати методичну базу для створення умов індивідуалізації навчання та самостійної роботи студентів усіх форм навчання;

– подальше розширення бібліотечного та інформаційного фондів інституту;

– оновлення роботи методичних кабінетів, інформаційного та комп’ютерного забезпечення активних методів навчання (модулі, структурно-логічні схеми, ділові ігри, аналіз господарських ситуацій тощо).

Генерувати, акумулювати та зберігати наукову еліту галузі дає змогу робота аспірантури та спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій з економічних спеціальностей. З 2002 р. в Академії відкрито спеціалізовану вчену раду з захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: „Економіка, організація та управління підприємствами”; „Економіка транспорту та зв’язку”. З 2007 р. після перереєстрації продовжено роботу спеціалізованої вченої ради за такими спеціальностями: Економіка та управління національним господарством; Економіка та управління підприємствами (економіка зв’язку).

Інститут економіки та менеджменту щорічно проводить конференції та семінари професорсько-викладацького складу. Професорсько-викладацький склад ННІ ЕМ бере також активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях з економічних проблем.

Інститут економіки та менеджменту сприяє розвитку наукової діяльності студентів, що, як правило, ведеться під керівництвом професорсько-викладацького складу, що дає змогу студентові глибше освоїти досліджувану проблематику, підвищити свій освітній рівень, ознайомитися із сучасними досягненнями науки та техніки, налагодити контакти з молодими вченими інших вищих навчальних закладів. У рамках інституту економіки та менеджменту щорічно проводиться студентська науково-практична конференція “Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства“ з проблем економічної теорії, економіки підприємства та корпоративного управління, менеджменту та маркетингу, управління проектами та системного аналізу.

Студенти інституту економіки та менеджменту також беруть активну участь у студентських наукових конференціях, семінарах, олімпіадах та конкурсах.

Значну увагу зосереджено на дозвіллі студентів інституту.

Вже багато років в інституті працює туристичний клуб, члени якого здійснюють туристичні походи до найцікавіших місць України: Карпат, Південного узбережжя Криму тощо.

Студенти інституту беруть активну участь у проведенні різноманітних конкурсів: “Зірка Академії“; “Містер Академії“; “Романтична пара“.

TEMP(1) [object object] ННІ Економіки та менеджменту TEMP1TEMP(5) [object object] ННІ Економіки та менеджменту TEMP5TEMP(3) [object object] ННІ Економіки та менеджменту TEMP3TEMP(2) [object object] ННІ Економіки та менеджменту TEMP2