Історія кафедри

Кафедра [object object] Кафедра економіки підприємства та корпоративного управління

 

Історія кафедри

Розвиток інформаційного суспільства формує нову економіку, в якій основне джерело продуктивності знаходиться в технології генерування знань, обробленні інформації і формуванні нових способів комунікації. Глобальні зміни в економіці України, обумовлені переходом до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку, ставлять перед сферою зв’язку та інформатизації комплекс проблем техніко-технологічного, організаційного й економічного характеру, від вдалого вирішення яких залежить успіх реформування цієї сфери і, як наслідок, перехід її на якісно новий рівень розвитку. Ефективне вирішення цих задач неможливе без якісної підготовки майбутніх фахівців з економіки.

Місія кафедри полягає у наданні студентам знань та умінь щодо ведення сучасного бізнесу у т.ч. в Інтернет середовищі та корпоративного управління, основам фінансової й економічної діяльності підприємства в ринковому просторі.

Підготовка фахівців на кафедрі проводиться за напрямом підготовки «Економіка підприємства» (з 2017 р. 051 «Економіка»), яка акредитована за IV рівнем і проводиться відповідно до ліцензії, що забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Очолює кафедру доктор економічних наук, професор Орлов Василь Миколайович, який займає цю посаду з дня заснування кафедри.

Основні дисципліни, які викладаються на кафедрі: Економіка підприємства, Фінанси підприємства, Бухгалтерський облік, Економічний аналіз, Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків, Страхування, Банківська справа, Економіка праці і соціально-трудові відносини, Фінансовий менеджмент, Фінансовий аналіз, Ефективність управління підприємством, Облік і аудит та інші.

У навчальному процесі беруть участь представники виробничої сфери та академічних установ. Так, для роботи в Державній екзаменаційній комісії з захисту випускних магістерських робіт, а також для читання лекцій студентам по найбільш актуальних питанням з економіки сфери зв’язку та інформатизації. Кафедра запрошує провідних спеціалістів операторів зв’язку (УДППЗ «Укрпошта», ПАТ «Укртелеком» та ін.) та співробітників Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України та інших наукових установ і підприємств інших галузей економіки України.

Викладачами кафедри також проводяться заняття на факультеті підвищення кваліфікації й на курсах підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці.

На базі кафедри організовані курси для підготовки бухгалтерів «Бухгалтерський облік із використанням програми 1С Бухгалтерія 8 для України», підготовку здійснюють досвідчені викладачі кафедри, а також запрошені для викладання фахівці з фірм розробників програми 1С Бухгалтерія.

Кафедрою широко застосовуються сучасні методики навчання: розробка та впровадження програм дистанційного навчання, участь студентів і викладачів в Інтернет-конференціях та інше.

Однією з найбільш важливих інновацій кафедри ЕП і КУ є розробка і майбутнє створення експериментальної інформаційної бази наукової діяльності професорсько-викладацького складу. Наявність і функціонування такої бази даних дозволяє швидко та ефективно визначити групи співробітників, необхідних для виконання тієї або іншої наукової програми. Така інформаційна база впроваджена як єдина робоча система в рамках Інституту економіки і менеджменту, а в перспективі й у рамках всієї академії.

Враховуючи особливість вищої освіти відносно входження України в Болонський процес, особлива увага на кафедрі приділяється науковій роботі з випускниками – магістрами. Для них розроблені спеціальні навчальні курси, створені умови для продовження післядипломного навчання в аспірантурі з метою здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (доктора філософії з економіки (PhD)).

Викладачами кафедри ведеться наукова праця зі студентами, результатами якої є доповіді на наукових міжнародних і національних конференціях, участь у конкурсах і олімпіадах, публікації в спеціалізованих виданнях. Кафедра активно приймає участь в організації та проведенні щорічної міжнародної студентської науково-практичної конференції з актуальних проблем сфери зв’язку та інформатизації: «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства», яка проводиться в рамках Інституту економки та менеджменту.

До основних наукових досягнень студентів під керівництвом викладачів кафедри можна віднести участь у таких Всеукраїнських наукових заходах: конкурс Стипендіальної програми “Завтра.UA”, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, Конкурс зі стратегічного менеджменту GCM, Конкурс студентських наукових розробок ПАТ «ПІВДЕНИЙ» тощо.

На кафедрі всі викладачі плідно працюють з молоддю, допомагаючи студентам не тільки з навчальним процесом, але й вирішують інші соціально-побутові питання.

Працівники кафедри приймають участь у міжвузівських та міжнародних заходах, зокрема:

 1. Орлов В.М. Одеський фінансовий інститут, спільні публікації, угода про співробітництво з Одеським нац. у-т ім. Мечникова.

 2. Князєва О.А. Участь у регіональному збірнику «Наука в Південному регіоні України: важливі досягнення наукових установ Південного регіону України в галузях фундаментальних, прикладних досліджень та інноваційної діяльності», Випуск IX.

 3. Орлов В.М. Участь у колоквіуму «Сучасні тенденції розвитку економіки підприємств та її програмне, методичне та наукове забезпечення» 26 квітня 2013р ОНАТ, каф. Економіки промисловості (виступ з доповіддю).

 4. Князєва О.А. Участь в якості модератора у проведенні засідання секції № 1 «Состояние и перспективы экономических связей, развитие сотрудничества в сфере энергетики и промышленности» в межах ІІ Форуму студентів Таджикистану, що навчаються за кордоном (26-28 квітня 2013 г.).

 5. Князєва О.А., Грицуленко С.І. Участь у робочої групі для підготовки проекту TEMPUS.

 6. Проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції ННІ Е та М ОНАЗ ім. О.С. Попова «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства».

 7. Матеріали про Орлова В.М. опубліковані в книзі «Науковці України – еліта держави». Т. ІІІ. – Київ.: Вид. «Логос-Україна», 2014 р. – С. 220.

 8. Матеріали про Князєву О.А. опубліковані у Енциклопедії Сучасної України (видання НАН України), Т. 13, 2014 р. – С. 393.

 9. Гапанович Я.В., залучений в якості експерта в Одеській області до міжнародної швейцарсько-української програми «Електронне урядування задля прозорості влади та участі громади» EGAP Міжнародної благодійної організації «Фонд Східна Європа». Програма EGAP забезпечує розвиток електронної демократії в Україні згідно з Розпорядженням КМУ від 30 листопада 2016 р. № 909-р «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2016-2018 роках»

Кафедра була створена як самостійна структурна одиниця наказом ректора Одеського електротехнічного інституту зв’язку ім.О.С.Попова №01-06015 від 27.01.1989 та отримала назву «Економіки, організації та планування підприємств зв’язку (ЕО та ППЗ)». Необхідність створення кафедри була викликана постійно зростаючою потребою в підготовці кваліфікованих технічних фахівців з економіки в галузі зв’язку. Вперше в Україні та в т.ч. для галузі зв’язку кафедрою було підготовлені та видані підручники з економіки зв’язку, а саме:

 1. Экономика связи: учебник для вузов / В. Н. Орлов, Н. Е. Потапова- Синько, В. М. Гранатуров [и др.] ; под ред. В. Н. Орлова, Н. Е. Потапова-Синько. – Одесса : УГАС им. А. С. Попова, Логос-Сервис, 1998. – 331 с.

 2. Економіка у галузі зв’язку.: Підручник для вузів і фахівців зв’язку; У 2-х т./За заг. ред. В. М. Орлова, Ф. З. Мардаровського, Н. Ю. Потапова-Сінько. – Т.1.: Управління, планування, ресурси. / В.М. Орлов, В.М. Гранатуров, Ф.З. Мардаровський та ін. 2-ге вид. перероб. і доп. – Одеса: УДАЗ ім. О. С. Попова – 1999. – 238 с.

 3. Економіка у галузі зв’язку.: Підручник для вузів і фахівців зв’язку; У 2-х т./За заг. ред. В. М. Орлова, Ф. З. Мардаровського, Н. Ю. Потапова-Сінько. – Т.1.: Проектування, ефективність, фінанси. / В.М. Орлов, В.М. Гранатуров, Ф.З. Мардаровський та ін. 2-ге вид. перероб. і доп. – Одеса: УДАЗ ім. О. С. Попова – 1999. – 280 с.

Створення факультету, а потім і Інституту Економіки та Менеджменту викликало необхідність наявності спеціалізованої кафедри, що здійснює підготовку економістів для галузі зв’язку, в т.ч. для інших галузей економіки України. Кафедра отримала назву «Економіки зв’язку». Її склад був сформований шляхом поділу кафедри ЕО та ППЗ. Наказом № 01-05-175  від 10.09.2003 р кафедра перейменована у «Економіки підприємств та корпоративного управління (ЕП та КУ)».

В рамках визначених пріоритетів, кафедрою і надалі буде проводитися подальше удосконалення і розвиток як наукової, так і навчальної роботи, підвищення наукової і педагогічної кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри відповідно до сучасних вимог вищої освіти України.

 

Контакти:  тел. 705-03-42
ауд. 325