Логотип кафедра ЕТтаУП 2019 [object object] Кафедра економічної теорії та управління проектами                      2019Згідно з наказом ректора Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова № 01-05-206 від 02.07.2018 р. була створена кафедра економічної теорії та управління проектами (ЕТ та УП) шляхом об’єднання двох структурних підрозділів ННІ Економіки та Менеджменту – кафедри економічної теорії та кафедри системного аналізу та управління проектами. Завідувачем кафедри було обрано доктора економічних наук, професора Гранатурова Володимира Михайловича.

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ у 2019 – 2020 н. р.

фото кафедра ЕТтаУП 2019 (1) [object object] Кафедра економічної теорії та управління проектами                   2019 1

ГРАНАТУРОВ Володимир Михайлович 

завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор,

заслужений діяч в галузі науки і техніки України, Лауреат Державної премії України

КАЛІНЧАК Ольга Володимирівна

заступник завідувача кафедри, кандидат економічних наук, доцент

 БОБРОВНИЧА Наталя Серафімівна

кандидат економічних наук, доцент, відповідальна за виховну роботу та працевлаштування, куратор груп

 ВДОВИЧЕНКО Анатолій Миколайович

кандидат економічних наук, доцент

 ГАЛАН Людмила Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, відповідальна за профорієнтаційну роботу

 КОРАБЛІНОВА Ірина Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент, відповідальна за інформаційне забезпечення та дистанційне навчання

КУЗНЄЦОВА Марина Аркадіївна

кандидат економічних наук, доцент, відповідальна за міжнародну діяльність, систему управління якістю та методичну роботу кафедри

ЛЄБЄДЄВА Інна Юріївна

кандидат економічних наук, доцент, відповідальна за наукову роботу кафедри

ЩУРОВСЬКА Алла Юріївна

кандидат економічних наук, доцент, вчений секретар кафедри

КАРАЧЕНЦЕВА Катерина Анатоліївна

викладач, відповідальна за роботу зі студентами “Technical Elite Groups”

НЕБОГА Тетяна Василівна

старший викладач, зовнішній сумісник

 ДЕСОВА Людмила Володимирівна

провідний фахівець, методист кафедри

 

НАПРЯМИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ЕТтаУП

Кафедра здійснює базову теоретичну та практико-орієнтовану підготовку кваліфікованих фахівців за бакалаврським та магістерським рівнями вищої освіти. Викладачі кафедри проводять викладання фундаментальних та прикладних дисциплін для студентів, які навчаються за такими спеціальностями:

051. Економіка

054. Соціологія

073. Менеджмент

121. Інженерія програмного забезпечення

122. Комп’ютерні науки

151. Автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології

 

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ЕТтаУП

Викладачі кафедри проводять на постійній основі наукові дослідження у галузі теорії та методології аналізу трансформаційних процесів у суспільстві, економіці, бізнесу, а також розроблюють практичні рекомендації для компаній у сфері інформаційних та комунікаційних технологій, зосереджуючи увагу на таких ключових ознаках та поняттях сучасного етапу розвитку соціально- економічних відносин як інформаційна революція, цифрова трансформація, поява нових можливостей й ризиків в інформаційному суспільстві та ін.

Основні цілі, завдання та пріоритетні напрями подальшого розвитку кафедри ЕТтаУП викладено у концепції.

 

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

ННІ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ЗВ’ЯЗКУ
ім. О. С. ПОПОВА

 

Кафедра економічної теорії та управління проектами (ЕТтаУП) була створена у 2018 році шляхом об’єднання двох структурних підрозділів ННІ економіки та менеджменту – кафедри економічної теорії та кафедри системного аналізу та управління проектами.

На сьогодні наукові традиції та досвід педагогічної майстерності викладання теоретичних дисциплін однієї з найстаріших кафедр ОНАЗ ім. О. С. Попова, що існує з 40-х років XX століття, органічно з’єднуються з практико-орієнтованим науково-методичним фундаментом однієї з наймолодших та найбільш динамічніших кафедр інституту, де навчають мистецтву аналітики та прийняття ефективних рішень у різних сферах соціально-економічної діяльності. Таке поєднання піднімає на якісно новий рівень процес підготовки майбутніх фахівців у сфері інформаційних та комунікаційних технологій, яка щодня ускладнюється та стрімко розвивається у цифрову епоху.

Зміцнивши свій інтелектуальний потенціал, кафедра ЕТтаУП розпочинає свій новий етап розвитку. З одного боку, новостворювана кафедра має суттєвий науковий доробок, напрацьований протягом багатьох років, а з іншого – ще багато творчих задумів викладачів кафедри чекають своєї реалізації.

Місія кафедри – створення ціннісного, теоретичного та методологічного фундаменту у практико-орієнтованій системі підготовки й перепідготовки фахівців сучасних компаній та організацій, що працюють у швидкомінливих умовах цифрової епохи.

Пріоритетні напрями діяльності та подальшого розвитку кафедри:

Ι. Якісне забезпечення освітнього процесу у відповідності до профілю та концепції розвитку ОНАЗ ім. О. С. Попова, методичних рекомендацій МОН України, нових тенденцій соціально-економічного розвитку суспільства та викликів цифрової епохи.

Викладачі кафедри забезпечують передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь, навичок у осіб, які навчаються у різних навчально-наукових інститутах ОНАЗ ім. О. С. Попова. Професіоналізм та постійне підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри дозволяють тримати руку на пульсі законодавчих, технологічних, соціально-економічних змін, допомагати обрати затребувані у цифрову епоху професії абітурієнтам, допомагати й підтримувати студентів та випускників в освоєнні необхідних компетенцій в умовах нових викликів у діловому середовищі.

Якісне забезпечення освітнього процесу ґрунтується на таких принципах діяльності кафедри:

– законність;

– повага і дотримання прав та свобод людини і громадянина;

– системність;

– нерозривність науки та освіти;

– єдність теорії та практики;

– партнерство та творча взаємодія;

– динамічність;

– безперервність навчання протягом життя.

ΙΙ. Розвиток навчально-методичної роботи, розробка нових підходів до навчання на основі використання інформаційних та комунікаційних технологій.

У нових умовах розвитку виробництва, відносин обміну, сфери споживання, де значну роль відіграють інформаційні та комунікаційні технології та системи, виникає дефіцит навчальних та навчально-методичних розробок з актуальною інформацією для майбутніх економістів, менеджерів, фахівців у галузі зв’язку та інформатизації. З одного боку, кількість інформації на сьогодні постійно зростає, але знайти важливе й необхідне в інформаційних потоках є складною проблемою для сучасної людини. Серед завдань навчально-методичної роботи кафедри є моніторинг за процесами та явищами, які відбуваються у соціально-економічному житті суспільства, фільтрування, інтелектуальна обробка та адаптація зібраної інформації для осіб, що проходять підготовку та перепідготовку в очній, заочній та дистанційній формах навчання.

На сьогодні розробка навчальних матеріалів для дистанційного навчання за всіма дисциплінами кафедри є одним з головних пріоритетів кафедри у найближчій перспективі. Крім того, аудиторні заняття також передбачають змішану форму навчання із застосуванням інформаційних та комунікаційних технологій, зокрема під час проведення вікторин, ділових ігор, роботи з творчими завданнями, а також при виконанні самостійної та індивідуальної роботи студентів.

III. Активізація досліджень низки актуальних проблем у сферах соціальних та поведінкових наук, менеджменту, інформаційних та комунікаційний технологій, вихід на якісно новий рівень організації науково-дослідної діяльності у відповідності до міжнародного досвіду при збереженні традицій наукових шкіл кафедри.

На сьогодні коло наукових інтересів викладачів кафедри розширюється вивченням проблем активного впровадження цифрових технологій в усі сфери соціально-економічного життя суспільства, виявленням можливостей та загроз під час реалізації програм з «цифрової трансформації» суб’єктів господарювання й національної економіки у цілому, посилюється співпраця з науковцями технічних напрямів з метою дослідження економічних та соціальних аспектів інформаційної безпеки, кібербезпеки, впровадження хмарних технологій, Інтернету речей, технологій з інтелектуальної обробки великих даних, широкосмугового доступу та інших новітніх цифрових систем і технологій у роботу сучасних компаній та організацій. Залишаються у центрі уваги кафедри питання ціннісних пріоритетів господарських суб’єктів, особливості і тенденції розвитку компаній на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства, проблеми формування інноваційної інфраструктури, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, їхньої взаємодії з державою, прийняття управлінських рішень у ризикових ситуаціях, розробка корпоративних, маркетингових, інноваційних, партнерських та інших видів стратегій розвитку компаній, надання практичних рекомендацій з управління проектами, формування інноваційної культури у командах і т. ін.

У планах кафедри виступи викладачів на наукових семінарах, міжнародних, всеукраїнських та академічних конференціях, підготовка наукових статей у фахові видання України та за кордоном.

Особливу увагу приділено вивченню міжнародного досвіду комунікацій науковців на сучасних платформах, які діють за принципом інформаційних та соціальних мереж. На сьогодні викладачі кафедри опановують сучасні інструменти для відстеження в інформаційному просторі новітніх надходжень у сфері науки, освіти та інновацій.

Підготовка наукових статей відбувається з орієнтацією на їх розміщення у провідних фахових журналах, які включено у міжнародні наукометричні бібліографічні та реферативні бази даних, зокрема такі: Scopus (США), Web of Science (США), Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США), Research Papers in Economics (США), Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Directory of Open Access Journals (DOAJ) (Швеція), BASE (Німеччина), Research Bible (Японія) та ін.

При виборі фахового журналу для розміщення наукових доробків кафедри у найближчій перспективі надаватиметься перевага збірнику наукових праць ОНАЗ ім. О.С. Попова для укріплення його позицій у міжнародній науковій спільноті. Для цього на кафедрі планується активізувати підготовку наукових статей англійською мовою.

Дослідження науковців кафедри є частиною монографій, а також ініціативних науково-дослідних робіт ОНАЗ ім. О. С. Попова, що проходять державну реєстрацію. Кафедра має декілька авторських свідоцтв на наукові твори. У подальшому представники кафедри планують продовжити працювати й далі у зазначених напрямках наукової роботи із залученням талановитої студентської молоді для участі у спільних проектах.

Для створення творчої атмосфери та обміну думок на кафедрі передбачається проведення наукових семінарів на постійній основі.

Важливим складником наукової роботи кафедри є сприяння участі студентів у наукових гуртках, тематичних семінарах, наукових конференціях та конкурсах, які проходять на академічному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Це також стосується роботи над дипломними проектами студентів, які при консультуванні науковими керівниками, працюють над оформленням результатів своїх досліджень з метою їхньої апробації на науково-практичних конференціях.

Пильної уваги заслуговує фахова підтримка та наукове консультування викладачами осіб, що навчаються у магістратурі ННІ економіки та менеджменту, зокрема, під час підготовки наукових статей для публікації у фахових виданнях України, які включено у міжнародні наукометричні бази даних. Найкращі студентські наукові роботи передбачається включати до розділів звітів ініціативних науково-дослідних робіт кафедри.

ΙV. Підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри. На сьогодні кафедра має досить потужний науково-педагогічний склад працівників, які постійно підвищують свою кваліфікацію: 2 доктора наук із вченим званням професора, 8 кандидатів наук з вченим званням доцента, 3 з яких закінчили докторантуру, 1 старший викладач та 1 викладач, які закінчили аспірантуру. Одним з першочергових завдань кафедри є підтримка та створення умов для можливостей завершення дисертаційних досліджень здобувачів й подальшого їх захисту у спеціалізованих вчених радах.

Періодично, згідно із загальним планом підвищення кваліфікації працівників ОНАЗ ім. О.С. Попова, викладачі кафедри проходять стажування у різних закладах вищої освіти, державних та підприємницьких структурах в Україні та за її межами. Також традиційним для кафедри є обмін досвідом через обговорення доповідей на методичних семінарах, взаємовідвідування занять, проведення консультацій лекторів з асистентами.

Серед пріоритетних завдань кафедри є співпраця з вітчизняними та міжнародними компаніями для розширення структури професійних компетенцій, а також покращення знань з іноземних мов.

V. Застосування креативних підходів до організаційно-виховної та профорієнтаційної роботи.

Сучасне покоління студентів, яке відрізняється пильною увагою до інформаційних та комунікаційних технологій, потребує нових підходів в освітньому процесі. Кафедра розробляє унікальні авторські методики по роботі зі студентською молоддю, які передбачають як базову, так й творчу складові системи їх підготовки.

Виховна робота проходить як в аудиторіях, так й за їх лаштунками. Викладачі кафедри застосовують індивідуальний підхід у роботі зі студентами, підтримують їх творчі ініціативи та сприяють розкриттю їхніх природних здібностей, сприяють розширенню їх світогляду та допомагають зорієнтуватись у виборі справи свого життя.

Серед головних пріоритетів кафедри є створення творчої атмосфери, де у студентів виникне природнє бажання самостійно навчатись та опановувати навички, яких не знайдеш в Інтернеті, адже їх можна тільки розвинути під час виконання різних завдань.

На кафедрі активно використовується проектний підхід для закріплення знань студентів, отриманих з різних дисциплін. Під час роботи над цікавими завданнями у командах студенти розвивають необхідні для майбутньої професії компетенції.

Для духовного, фізичного, інтелектуального, творчого розвитку особистості студентів куратори та наставники запрошують їх до низки цікавих і корисних заходів на академічному, міському, регіональному, всеукраїнському рівнях.

Серед найближчих планів кафедри є організація спільних із студентами проектів профорієнтаційної спрямованості, які, з одного боку, вплинуть на розвиток їх комунікаційних навичків, вмінню працювати у команді, обирати важливу інформацію та презентувати її, а з іншого – зміцнять позитивний імідж академії перед майбутніми абітурієнтами.

На сьогодні одним з ключових напрямів діяльності кафедри є розробка та реалізація нових підходів до профорієнтаційної роботи викладачів з учнями шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів у м. Одеса та Одещини, а також в інших містах України та за кордоном. Серед майбутніх профорієнтаційних заходів кафедри – проведення очних та дистанційних авторських тренінгів, майстер-класів, залучення учнів шкіл та коледжів до спільних наукових та соціальних проектів зі студентами, які проходять практику на кафедрі і т.ін.

VI. Розвиток партнерських зв’язків з іншими кафедрами, інститутами, науково-дослідними центрами, закладами середньої та вищої освіти, компаніями, органами місцевої влади, громадськими організаціями, експертами міжнародних організацій для реалізації наукових, інноваційних та соціально значимих проектів.

На академічному рівні кафедра співпрацює з іншими кафедрами ННІ економіки та менеджменту на постійній основі. Серед пріоритетних напрямів є співпраця з кафедрами технічних напрямів з інших навчально-наукових інститутів академії у межах ініціативних науково-дослідних робіт, підготовки ліцензійних матеріалів для відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій. Також наукова діяльність кафедри передбачає співпрацю з представниками Міжнародного союзу електрозв’язку.

У межах реалізації положень МОН України щодо впровадження дуальної освіти серед стратегічних планів кафедри є співпраця з представниками профільних для ІКТ-галузі асоціацій підприємств для реалізації спільних освітніх проектів, у межах яких будуть створені нові актуальні спецкурси й практико-орієнтовані тренінги для студентів, організовані науково-практичні конференції та семінари.

VII. Налагодження внутрішньої та зовнішньої інформаційно-комунікаційної системи взаємодії між викладачами, студентами, абітурієнтами, партнерами кафедри та фаховими спільнотами.

На сьогодні кафедра працює над переведенням значної частини документообігу в електронну форму, пошуком ефективної інформаційної платформи для обміну повідомлень та координації зусиль, зокрема необхідних під час виконання термінових завдань.

У перспективі є створення кафедральних Інтернет – ресурсів для розміщення інформації про діяльність кафедри та надання корисного контенту, що позитивно впливатиме на  формування іміджу ОНАЗ ім. О. С. Попова в інформаційному просторі, й відповідно на привабливість для майбутніх абітурієнтів та партнерів.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Кузнечна, 1, каб. 231

Телефони: завідуючий кафедри – 705-04-38, викладацька – 705-03-57

E-mail: kafedra.ecteor@onat.edu.ua, ecteor_onat@ukr.net