Кафедра економічної теорії та управління проектами (ЕТ та УП) була створена шляхом об’єднання двох структурних підрозділів ННІ Економіки та менеджменту – кафедри економічної теорії (ЕТ) та кафедри системного аналізу та управління проектами (УПтаСА) згідно з наказом ректора Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова № 01-05-206 від 02.07.2018 р. Завідувачем кафедрою було обрано доктора економічних наук, професора Гранатурова Володимира Михайловича.

На сьогодні наукові традиції та досвід педагогічної майстерності викладання теоретичних дисциплін однієї з найстаріших кафедр ОНАЗ ім. О. С. Попова, що існує з  40-х років XX століття (кафедра ЕТ), органічно з’єднуються з практико-орієнтованим науково-методичним фундаментом однієї з наймолодших та найбільш динамічніших кафедр інституту (кафедра УПтаСА), де навчають мистецтву аналітики та прийняття ефективних рішень у різних сферах соціально-економічної діяльності.

Історія кафедри «Економічної теорії» бере свій початок з 1945 року, коли у програму підготовки фахівців в Одеському електротехнічному інституті інженерів зв’язку (ОЕІІЗ) була введена дисципліна «Політична економія». У 1954 році була створена кафедра політичної економії, яку очолив к.е.н., доцент Кучеров А.Ф. До науково-педагогічного складу кафедри першого етапу її розвитку входили такі викладачі як Анісімова Т.В., Базик В.К., Бібік Л.Ф., Пусенкова І.В., Ковальов Н.К., Матюшин М.Н., Фрайфельд Г.Я., які вели заняття з політичної економії на всіх факультетах ОЕІІЗ.

У кінці 1960-х – початку 1970-х років кафедра поповнилась молодими викладачами – випускниками ОЕІІЗ. У період 1966 – 1975 років на кафедрі викладали теперішній завідувач кафедри ЕТтаУП д.е.н., проф. Гранатуров В.М., доцент. Базик В.К. (термін роботи на кафедрі 1955 – 1989 рр.)., ст. викл. Матюшин М.Н. (термін роботи на кафедрі 1956 – 1974 рр.), викладач Мартиненко Ж.Б. (термін роботи на кафедрі – 1967 – 1971 рр.) та ін.  Тут починали свій професійний шлях викладачі кафедри управління підприємствами зв’язку (згодом – кафедри менеджменту та маркетингу): так, у період 1967 – 1975 років на кафедрі викладав д.е.н., проф. Стрельчук Є.М. (завідувач кафедри менеджменту та маркетингу до 2015 року), доценти Молдованова О.А. (термін роботи на кафедрі 1969 – 1988 рр.), Бескровна Л.О. (термін роботи на кафедрі 1972 – 1988 рр.) та інші викладачі, які проводили заняття з прикладних дисциплін у галузі економіки та управління. У цей час кафедра мала назву: «Політекономія і економіка зв’язку». При кафедрі був створений навчально-методичний кабінет, завідувачем якого була Ковінько Г. В.

З 1969 року доц. Кучеров А.Ф. був зарахований до докторантури, а виконуючим його обов’язки було призначено ст. викладача Пусенкову І.В., яка у 1977 році була затверджена на посаду завідувача кафедри.

У 1988 році кафедра політекономії та економіки зв’язку була розділена на два самостійні підрозділи: «Політекономія» і «Економіка зв’язку» (згодом «Економіка і управління підприємствами зв’язку», з якої у 1989 році було виділено окремий структурний підрозділ – кафедра управління підприємствами зв’язку).

У 1992 році кафедра політекономії отримала нову назву – кафедра економічної теорії. Незмінним її керівником до останніх днів свого життя (до лютого 2006 року) була д.е.н., професор Пусенкова І.В. – член спеціалізованих вчених рад Одеського державного економічного університету, Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова, член редакційної колегії збірки наукових праць ОНАЗ ім. О.С. Попова, представник Одеської школи вчених-економістів, автор наукових праць з проблеми методології аналізу розвитку відносин від економіки до інтелекту.

Неоцінимий внесок у розвиток науки кафедри внесли також вчені-економісти – д.е.н., проф. Грімалюк В.А., д.е.н., проф. Мартиновський С.В., д.е.н., проф. Тіханова Т.Ю. та інші викладачі.

Викладачі, які прийшли на кафедру у період завідування проф. Пусенкової І.В., продовжували традицію наукової школи, яку започаткували економісти-теоретики м. Одеси під керівництвом д.е.н., проф. Покритана А.К. (ОНЕУ). Це віддзеркалювалось у наукових працях молодих науковців кафедри, у процесі викладання політичної економії та в розробках нових навчальних курсів. З кінця 70-х – початку 80-х років на кафедрі почали викладати доценти Герасимов В.Д., Калінчак О.В. (захист канд. дисертації – 1987 р.), Писарев Є.Г., Старовойтова Г.В. (захист канд. дисертації – 1987 р.) та ін.

У період з кінця 80-х – початку 90-х років на кафедрі економічної теорії починали свій професійний шлях к.е.н., доцент Кузнєцова М.А., ст. викладач Кліщова Н.Г., д.е.н., проф. Стрій Л.А. (тема докторської дисертації: «Ринково-орієнтована система управління економічною діяльністю в галузі зв’язку»).

З кінця 90-х – початку 2000-х років під керівництвом проф. Пусенкової І.В. почала оновлюватися наукова і методична база кафедри, головним чином, під впливом розвитку технологій зв’язку і нових тенденцій у розвитку суспільства. У цей період професори Пусенкова І.В., Тіханова Т.Ю., Мартиновський С.В. пишуть свої основні наукові праці, які до теперішніх днів складають  методологічну базу наукових досліджень кафедри економічної теорії.

Важливим напрямом розвитку наукової школи стало керівництво науковою роботою молодих вчених та студентів. Так, під керівництвом проф. Пусенкової І.В. почали досліджувати перехідні форми відносин і працювати над дисертаціями Кузнєцова М.А. (з 1999 р., захист дисертації – 2005 р.), Кораблінова (Каліна) І.А. (з 2002 р., захист дисертації – 2011 р.). Під керівництвом проф. Тіханової Т.Ю. макроекономічними аспектами процесу становлення інформаційного суспільства у межах своїх дисертаційних досліджень зайнялися викладачі Кліщова Н.Г. (з 2002 р.) і  Лаговник І.С. (з 2004 р.).

Згодом до досліджень за науковим напрямом кафедри приєдналися інші викладачі –  Караченцева К.А. (з 2005 р.), Небога Т.В. (з 2006 р.), Зернова С.П. (термін роботи на кафедрі 2007 – 2018 рр.), к.е.н., доц. Вдовиченко А.М. (з 2008 р.), Солдаткіна А.В. (термін роботи на кафедрі 2011 – 2018 рр.), д.е.н., доц. Валуєв Ю.Б. (термін роботи на кафедрі 2013 – 2017 рр.). У різні роки на кафедрі також працювали викладачі Моспаненко В.В., Толкачова (Чапкіна) Г.В., Бакланова О.Г. та ін.

Під керівництвом завідуючої кафедри Калінчак О.В. у період 2006 – 2018 років на кафедрі активно розвивалась наукова діяльність, проводилась робота з оновлення навчально-методичних матеріалів з урахуванням вимог Болонського процесу та сучасних науково-теоретичних розробок, були створені умови для інтеграції викладачів у міжнародні наукові процеси, а також для розвитку наукової творчості і соціальної відповідальності студентської молоді.

Методичне забезпечення та навчально-допоміжну роботу на кафедрі вже понад 30 років здійснює провідний фахівець Десова Л.В., яка у різні роки також виконувала обов’язки секретаря кафедри, завідувача лабораторією та кабінетом. У різні роки на кафедрі працювали старшими лаборантами Стрінадко К.О., Топольська (Романова) О., Мельнік Н., Івоненко О., Камбур Н., Ляпіна А., Єрмак Н., Радомська С. та ін.   

Своєю чергою історія кафедри «Управління проектами та системного аналізу» (УПтаСА), яка у 2018 році була об’єднана з кафедрою економічної теорії, розпочалась у лютому 2003 року. Кафедра була створена наказом ректора ОНАЗ ім. О. С. Попова для забезпечення поглибленої підготовки фахівців, високої ефективності навчального процесу, наукової та методичної діяльності у процесі розбудови діяльності навчально-наукового інституту економіки та менеджменту (ННІ Е та М).

Завідувачем кафедри було призначено професора, д.т.н. Князєву Н.О., яка працювала в Академії з 1968 року до 2005 року. (захист докторської дисертації у 1996 році на тему  «Модели, методы и алгоритмы проектирования систем управления коммуникационных сетей большой размерности»). Під її керівництвом підготовлено та захищено 6 кандидатських дисертацій. Вона опублікувала понад 150 наукових праць.

У цей час на кафедрі працювали: к.е.н., доц. Лескін В.М. (термін роботи на кафедрі 2004 – 2005 рр.), к.е.н., доц. Мастикаш О.І. (термін роботи на кафедрі 2005 – 2010 рр.), доц. Золотих В.В. (термін роботи на кафедрі 2005 – 2009 рр.).

У 2005 році кафедру УПтаСА очолив д.е.н., професор Гранатуров В.М. У 1965 р. закінчив Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова за фахом «Телефонно-телеграфний зв’язок». З 1966 по 1978 рр. працював в інституті на посадах інженера, викладача, старшого викладача, доцента. В 1973 р. захистив кандидатську дисертацію на отримання вченого звання кандидата економічних наук. Докторську дисертацію на тему «Організаційно-економічний механізм управління метрологічним забезпеченням галузі» захистив у 1996 році.

Проф. Гранатуров В.М. – засновник школи з наукового напрямку «Економічні проблеми метрологічного забезпечення». За науковими напрямками  «Економічні проблеми метрологічного забезпечення» та «Управління ризиками» підготовлено 10 кандидатів економічних наук. Почесний зв’язківець України, заслужений діяч науки та техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Він є автором більш ніж 200 друкованих робіт з проблем економіки зв’язку та економічного ризику, з них більше 12 наукових монографій та навчальних посібників. У 2009 році був призначений головою спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Д41.816.03. зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2007 року кафедру УПтаСА очолила к.е.н., доцент Бобровнича Н.С., яка у 1979 році закінчила ОЕІЗ ім. О. С. Попова за фахом  «Багатоканальний електрозв’язок». З 1979 року працювала на посадах – інженер, викладач, ст. викладач, доцент академії зв’язку. У 1990 році закінчила заочну аспірантуру Одеського відділення Інституту Економіки АН УРСР та захистила кандидатську дисертацію на тему:«Аттестация рабочих мест как фактор повышения эффективности промышленного производства». З 1994 року по 2008 рік доцент Бобровнича Н.С. – заступник декана заочного факультету Академії зв’язку. Доцент Бобровнича Н.С. – провідний фахівець з проблем економіки та організації поштового зв’язку. Є автором більше ніж 60 друкованих робіт.

До складу кафедри у ці та послідуючі році  входилид.е.н., проф. Гранатуров В.М.,  д.т.н., проф. Буріменко Ю.І., доценти Бобровнича Н.С., Галан Л.В., Лєбєдєва І.Ю., Щуровська А.Ю., Мастикаш О.І., ст. викл. Павлюченко О.С.,  методист Козельцева О.В.

Методичну та щоденну роботу на кафедрі УПтаСА в різні роки забезпечували: Аугустиняк В. Й. – завідувач лабораторією, Козельцева О. В. – методист, лаборанти – Балобанова Ю., Кострова М., Фомєнко Л. та ін.

Сучасний етап. З 2018 року викладачі кафедри економічної теорії та кафедри системного аналізу та управління проектами увійшли в один структурний підрозділ ННІ економіки та менеджменту – кафедру економічної теорії та управління проектами (ЕТтаУП).

Зміцнивши свій інтелектуальний потенціал, кафедра ЕТ та УП розпочинає свій новий етап розвитку. З одного боку, новостворювана кафедра має суттєвий науковий доробок, напрацьований протягом багатьох років, а з іншого – ще багато творчих задумів викладачів кафедри чекають своєї реалізації.

У 2019 – 2020 н.р. до науково-педагогічного та навчально-допоміжного складу кафедри входять: зав. каф., д.е.н., проф. Гранатуров В.М., заст. зав. каф. к.е.н., доц. Калінчак О.В., к.е.н., доц. Бобровнича Н.С., к.е.н., доц. Вдовиченко А.М., к.е.н., доц. Галан Л.В., к.е.н., доц. Кораблінова Л.В., к.е.н., доц. Кузнєцова М.А., к.е.н., доц. Лєбєдєва І.Ю., к.е.н., доц. Щуровська А.Ю., викл. Караченцева К.А., ст. викл. Небога Т.В. (за сумісництвом), пров. фахівець Десова Л.В.

У поточний період на новий якісний рівень виходить організація наукової, навчальної, методичної, профорієнтаційної, виховної, інформаційної діяльності кафедри з урахуванням новітніх тенденцій у розвитку соціально-економічних відносин, нових напрацювань у міжнародній науковій спільноті, технологічних змін, пов’язаних із цифровою революцією, а також реформуванням національної системи вищої освіти відповідно до міжнародної практики.