Дисципліни економічної теорії у 2018 – 2019 н.р.

1. Основи економічної науки

2. ЕТ: Економічна теорія ,мікроекономіка та макроекономіка .
3. Регіональна економіка.
4. Мікроекономіка .
5. Макроекономіка.
6. Державне та регіональне управління .

7. Історія економіки та економічної думки .

8. Етика й естетика. Етика бізнесу.
9. Гроші і кредит.

10. Фінанси
113. Фінанси ,гроші та кредит .
12. Міжнародна економіка .

13. Міжнародні економічні відносини .
14. Міжнародні корпорації .
15. Міжнародні корпорації телекомунікацій .
16. Глобальна економіка .
17. Економіка та бізнес

 

Сьогодні викладачами кафедри читаються 17 навчальних курсів, серед яких «Основи економічної науки», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економіки та економічної думки», «Гроші та кредит», «Фінанси», «Міжнародна економіка», «Міжнародні корпорації телекомунікацій», «Етика, естетика. Етика бізнесу», «Державне та регіональне управління», «Міжнародні економічні відносини» та інші .
Всі навчальні курси читаються на основі єдиних методологічних позицій розвитку сучасних перехідних форм економічних відносин і сучасних прогресивних тенденцій, що відбуваються в світі та в Україні, що сприяє виробленню у студентів цілісного економічного мислення.
Основи економічної науки – обов’язкова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 051 « Економіка».
Метою дисципліни є вивчення найбільш загальних закономірностей становлення та розвитку ринкового виробництва; формування ґрунтовних знань про економічну систему суспільства, закони її функціонування і розвитку для розуміння чинників зародження, утвердження і напрямів розвитку сучасних соціально-економічних систем, їх спроможності задовольнити потреби людей.
Лектор – доц..Кузнєцова М.А.

Історія економіки та економічної думки – обов’язкова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 051 « Економіка».
Вивчення цієї дисципліни показує як на протязі історії людства розвивалися продуктивні сили та виробничі відносини, змінювалися форми
організації виробництва, економічна політика держав, соціальна структура суспільства, як ці процеси знаходили відображення в економічній думці.
Лектор – доц. Вдовиченко А.М.
Етика й естетика. Етика бізнесу – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент».
Мета: підготовка фахівців, що володіють знаннями, необхідними для прийняття економічно обґрунтованих рішень господарчої діяльності;
опанування етикою та естетикою сучасного бізнесу та основоположних принципів виробничої діяльності на засаді етичних норм.
Завдання: виробити основоположні орієнтири у підприємницькій діяльності на засаді етичних норм; набути вміння аналізувати ринкову інформацію та приймати економічно обґрунтовані рішення в умовах конкуренції та передбачуваності очікуваних наслідків. Результати: дана дисципліна сформує знання, які необхідні для прийняття економічно обгрунтованних рішень господарчої діяльності з урахуванням етичних норм ринкової поведінки підприємців.
Лектор – доц. Кузнєцова М.А.
Мікроекономіка – обов’язкова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 051 « Економіка ».
Метою курса є вивчення основних принципів і механізмів функціонування окремих економічних суб’єктів, взаємовідносин між ними та ролі держави в проведенні економічної політики на мікрорівні. .(поведінку споживача, теорії фірми, типи ринкових структур, ринки факторів виробництва та сучасні інституціональні аспекти ринкового господарства).
Лектор – доц. Калінчак О.В.
Макроекономіка – обов’язкова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 051 « Економіка».
Макроекономіка – розділ сучасної економічної теорії, що вивчає поведінку економіки як єдиного цілого; аналізує великі структурні підрозділи економіки, які виконують ту чи іншу функцію у єдиному економічному процесі; вимірює масові явища та сили, що у своїй сукупності визначають суспільне виробництво та зайнятість трудового населення. Закони, відкриті у макроекономіці, відбивають фундаментальні економічні процеси, що охоплюють всю систему ринкового господарства. Макроекономічна теорія є основою для вироблення економічної політики держави.
Лектор – доц. Калінчак О.В.

Регіональна економіка – обов’язкова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 051 « Економіка » та 073 « Менеджмент».
Метою навчання дисципліни є розвиток у студентів економічного мислення та вміння обґрунтовувати основні завдання регіональної економіки та оптимальне розміщення продуктивних сил з точки зору економічної ефективності та з урахуванням всіх факторів та передумов. Формування цілісного розуміння процесів світового господарства и предмету «Регіональна економіка» як органічної складової єдиної економічної науки.
Лектор – доц. Вдовиченко А.М.
Міжнародна економіка – обов’язкова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 051 « Економіка».

Метою курсу є висвітлення широкого кола проблемних питань економічного життя в глобальному світовому просторі. При цьому, основна
увага приділяється аналізу суті світової міжнародної економіки, етапам її розвитку, міжнародній торгівлі, міжнародному руху факторів виробництва, світовій валютній системі, міжнародним науково-технічним відносинам тощо.
Лектор – доц. Кораблінова І.А.
Гроші та кредит – обов’язкова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 051 «Економіка» .
Предмет «Гроші та кредит» розглядає теоретичні аспекти функціонування в ринковій економіці таких економічних категорій, як гроші, кредит, грошовий та валютний ринки, вивченню на цій основі методологічних засад формування, розвитку та діяльності банків, банківської, грошової та валютної систем. Також в даному курсі приділяється увага аналізу інфляції, її впливу на банки.
Лектор – ст.. викл Небога Т.В.
Фінанси – обов’язкова дисципліна з підготовки студентів за спеціальністю 051 «Економіка».
Метою вивчення дисципліни «Фінанси» є формування у студентів базових знань теоретичних основ державних, корпоративних і міжнародних фінансів; вивчення сутності, функцій та ролі фінансів у ринковій економіці; закономірностей їх еволюційного розвитку; теоретичних засад функціонування фінансової системи держави.
Отримані знання надають можливість студентам орієнтуватися у змісті фінансових категорій; зіставляти різні моделі фінансових відносин, розуміти їх переваги та недоліки; аналізувати структуру і функції міжнародних фінансових інституцій; орієнтуватися в основних проблемах і особливостях фінансового ринку України; використовувати отримані знання для аналізу фінансової системи сучасної України.
Лектор – доц. Кузнєцова М.А.

Фінанси, гроші та кредит – обов’язкова дисципліна, що викладається студентам за спеціальністю 073 « Менеджмент» .
Дисципліна «Фінанси, гроші та кредит» вивчає детальну характеристику базових категорій теорії грошей і кредиту, яка необхідна для
переходу до конкретних проблем розвитку грошово-кредитної системи в сучасних умовах, а також сукупність фінансових відносин на всіх рівнях господарювання: на рівні окремих господарюючих одиниць; регіональному; загальнодержавному і міжнародному.
Метою викладання навчальної дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» є формування сучасного економічного мислення та системи знань щодо теоретико-методологічних засад і організаційно правового механізму функціонування в ринковій економіці грошей і кредиту, а також загальних закономірностей розвитку сучасних фінансових відносин суспільства, базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.
Лектор – доц. Кузнєцова М.А.
Міжнародні корпорації телекомунікацій – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 051 « Економіка». 

Метою курсу є формування  теоретичних знань і практичних навичок у галузі аналізу діяльності міжнародних корпорацій телекомунікаційної сфери, що функціонують у сучасних умовах глобальної економічної трансформації.
Проводиться аналіз модифікації традиційної ринкової системи під впливом розвитку корпорацій як домінуючої форми організації бізнесу в умовах недосконалої конкуренції. Розглядається еволюція міжнародних корпорацій, показується як змінюються їх цілі та структура у сучасних умовах становлення інформаційного суспільства. Вивчаються тенденції розвитку сучасних транснаціональних корпорацій у сфері телекомунікацій. Специфіка курсу передбачає активізацію креативного мислення у студентів економічних спеціальностей у процесі аналізу та коментування бізнес-прикладів у сфері ІКТ.
Лектор – доц. Кораблінова І.А.
Глобальна економіка входить до обов’язкових дисциплін, що читаються студентам 5-го курсу за спеціальністю 051 «Економіка» .
Вивчення цієї дисципліни формує у студентів розуміння умов і факторів становлення, механізмів та інструментів функціонування глобальної економіки. В межах цієї дисципліни розглядаються питання природи й закономірностей становлення глобальної економіки; механізмів функціонування глобальних ринків; сучасних стратегій конкурентного лідерства глобальних корпорацій; процесів і моделей економічної регіоналізації в глобальних умовах; природного, інноваційно-технологічного та людського ресурсів глобальної економіки; цивілізаційних вимірів глобальних економічних процесів; напрямів і пріоритетів розвитку української економіки в умовах глобалізації.
Лектор – доц. Кузнєцова М.А.
ЕТ: Економічна теорія, мікроекономіка та макроекономіка – обов’язкова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 073 «Менеджмент».
Метою дисципліни «ЕТ: економічна теорія, мікроекономіка та макроекономіка» є вивчення найбільш загальних закономірностей
становлення та розвитку ринкового виробництва; формування ґрунтовних знань про економічну систему суспільства, закони її функціонування і розвитку; формування у майбутніх фахівців економічного світогляду і знань щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання; формування системи знань з макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання національної економіки.
Лектор – доц. Калінчак О.В.
Державне та регіональне управління – обов’язкова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 073 «Менеджмент» .
Основна мета курсу: формування у студентів спеціальних знань у сфері управління на державному та регіональному рівнях, набуття умінь
необхідних для виконання функцій управління в органах державної влади та місцевого самоврядування. Результати вивчення дисципліни сприятимуть формуванню сучасного економічного мислення, виробленню навичок у застосуванні форм і методів державного та регіонального управління у майбутній практичній діяльності.
Лектор – ст. викладач Небога Т.В..
Міжнародні економічні відносини – обов’язкова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 073 «Менеджмент».
Метою курсу є висвітлення змісту структури специфіки та тенденції розвитку МЕВ в умовах глобалізації. Основна увага приділяється аналізу суті МЕВ, зосереджується увага на таких формах відносин як світовий потік засобів виробництва(капіталу та робочої сили); міжнародній торгівлі; ринку технологій тощо.
Лектор – доц. Вдовиченко А.М
Міжнародні корпорації – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 073 «Менеджмент». Метою курсу є формування  теоретичних знань і практичних навичок аналізу діяльності міжнародних корпорацій та їх впливу на світовий господарський механізм. Аналіз ринкових перетворень, еволюції міжнародних корпорацій та дослідження їхньої діяльності на сучасному етапі розвитку світової економіки дозволяє сформувати не тільки теоретичні знання, а й забезпечити практичні навички у галузі аналізу функціонування організаційно-економічних форм, визначенні пріоритетів, стратегій розвитку вітчизняних компаній, їх проблеми у забезпеченні міжнародної конкурентоспроможності в умовах глобалізації. Специфіка курсу передбачає активізацію креативного мислення у студентів за спеціальністю «Менеджмент» у процесі аналізу та коментування бізнес-прикладів.
Лектор – доц. Кораблінова І.А.
Економіка та бізнес – дисципліна, що відноситься до переліку вибіркових та викладається студентам, які навчаються за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення та 122 «Комп’ютерні науки». Навчальна дисципліна «Економіка і бізнес» має на меті навчання студентів базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю. В процесі освоєння матеріалу з дисципліни студенти набувають належних навичок аналізу економічних процесів та явищ, навичок раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки, розуміння особливостей функціонування сучасних ринків. На базі засвоєних знань, отримують базові компетенції в області економіки і бізнесу.
Лектор – доц. Кораблінова І.А..

Дисципліни  2018 – 2019 н.р.

(Дисципліни по курсам системного аналізу та управління проектами )

«Інвестиційний менеджмент в галузі зв’язку» – нормативна дисципліна підготовки спеціалістів (магістрів) за спеціальністю 7.03060101 (8.03060101) «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності).

Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм оволодіти теоретичними основами інвестиційного менеджменту; дослідження складу учасників, структури, їх завдань (задач) і основних функцій на різних рівнях управління економікою країни; вивчення теорії і практики інвестиційного менеджменту залежно від рівня управління – інституційний, |управлінський, |операційний рівні; обговорення результатів, досягнутих в теорії і практиці інвестиційного менеджменту; формування практичних навиків (навичок) підготовки і реалізації завдань (задач) інвестиційного менеджменту.

 Провідний лектор – доц. Галан Л.В.

«Статистика» – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом  6.030601 «Менеджмент» та 6.030504 «Економіка підприємства». Задачі дисципліни – формування у майбутніх менеджерів та економістів теоретичних знань і практичних навичок статистичної оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, опанування методів статистичного аналізу, формування вмінь: проводити статистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі показники, будувати статистичні таблиці, графіки, виявляти закономірності й тенденції розвитку досліджуваних явищ. Провідний лектор – доц. Щуровська А.Ю.

«Оптимізаційні методи та моделі» – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом за напрямами вищої освіти 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальність: 6.030504 «Економіка підприємства».

Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм ставити та вирішувати задачі: з формалізації задач управління  з використанням спеціалізованих оптимізаційних методів, необхідні для виконання управлінських функцій із застосуванням основних математичних методів розв’язування оптимізаційних задач; постановки та формалізації економіко-управлінських задач; класифікувати задачі та методи математичного програмування; розв’язувати задачі лінійного прямування, використовувати симплекс-метод; економічно інтерпретувати теореми двоїстості; розв’язувати транспортні задачі; здійснювати цілочислове програмування, нелінійне програмування, динамічне програмування, стохастичне програмування; використовувати ПЕОМ і відповідне програмне забезпечення при проведенні оптимізаційних розрахунків та аналіз результатів цих розрахунків з використанням сучасних апаратних і програмних засобів.

Провідний лектор – доц. Щуровська А.Ю.

«Економетрія» – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом  6.030601  «Менеджмент» та 6.030504 «Економіка підприємства». Дисципліна формує у студентів сучасне економічне мислення та спеціальні знання з точки зору системного та процесного аналізу: явищ, процесів, функціонування (за реальних умов) економічних систем; знаходження прогнозних оцінок та вироблення на їх основі науково – обгрунтованних  управлінських рішень тощо. Розглядається динаміка реальних мікро- та макроекономічних явищ и процесів в економічних системах за умов впливу стохастичних соціально-економічних факторів із застосуванням спеціальних математичних моделей і методів; визначаються кількісні закономірності та взаємозв’язки економічних об’єктів і процесів. Здійснюються відтворювальні модельні досліди для кваліфікованого (кількісного та якісного) аналізу і прогнозування результатів розвитку економічних систем, процесів і явищ, що в них відбуваються, з метою подальшого управління ними; визначаються альтернативні. Обґрунтовуються рекомендації; щодо управління економічними системами. Визначаються класи альтернативних рішень у системах підтримки прийняття управлінських рішень на рівнях мікро- та макроекономіки. Обґрунтовуються оперативні вимоги до економічної системи будь-якої складності.

Провідний лектор – доц. Бобровнича Н.С.

«Менеджмент підприємств поштового зв’язку» – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.050904 Мережі та системи поштового зв’язку. Дисципліна надає змогу сформувати сучасне управлінське мислення та систему спеціальних знань у галузі поштового зв’язку, сформувати розуміння концептуальних основ системного управління підприємством та набути уміння щодо аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, приймати адекватні управлінські рішення. Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би використовувати сучасні знання  з менеджменту, використовувати закони, закономірності та принципи, основні та конкретні функції менеджменту для ефективної діяльності та управління  розвитком підприємства поштового зв’язку.

Провідний лектор – доц. Бобровнича Н.С.

«Інвестування» – вибіркова дисципліна підготовки бакалаврів за напрямами вищої освіти 0305 «Економіка та підприємництво» та 0306 «Менеджмент». В дисципліні розглядаються поняття та економічна сутність інвестицій, суб’єкти та об’єкти інвестицій, інвестиційний клімат країни та регіонів, рейтинги інвестиційної привабливості країни та регіонів, а також інші аспекти інвестиційної діяльності. Задачі дисципліни – наділити майбутніх фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм оволодіти теоретичними основами інвестування; дослідження складу учасників, структури, їх завдань (задач) і основних функцій; вивчення теорії і практики інвестування; формування практичних навиків (навичок) підготовки і реалізації завдань (задач) інвестування.

Провідний лектор – доц. Галан Л.В.

«Проектний аналіз» – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030504 «Економіка та підприємництво» та вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом  6.030601  «Менеджмент».

У курсі розглядаються методи планування та аналізу реальних інвестиційних проектів, та аналізу економічних показників розвитку підприємств зв’язку. Розглядається системній підхід до аналізу проектів. Зміни, та їх роль у керуванні проектом. Характерні класи проектів, їх критерії та зміст класифікації. Принципі формування, та попередньої підготовки інвестиційних проектів. Життєвий цикл проекту. Система управління проектами в ринковій економіці. Системне визначення та планування проекту. Основні методі управління проектом та основні етапи виконання проекту. Розрахунок показників ефективності інвестицій. Методика оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів в галузі зв’язку.

Провідний лектор – проф. Буріменко Ю.І.

«Інформаційні системи і технології на підприємств зв’язку» – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент» та 6.030504 «Економіка підприємства».

У курсі розглядаються основні поняття і роль інформаційних систем і технологій в управлінні підприємствами. Структура підприємств. Економічна інформація на підприємствах і засоби її формалізованого опису. Розробка і впровадження інформаційних систем. Засоби створення і забезпечення автоматизованих інформаційних технологій на підприємствах. Структура моделі управління підприємствами. Автоматизація управління проектами на підприємствах і бізнес-планування інвестиційних проектів та стратегічного оцінювання бізнесу. Комп’ютерні системи підтримки  прийняття рішень та їх використання. Експертні системи та їх використання. Інтегровані інформаційні системи  управління підприємствами. Інформаційні системи для транснаціональних корпорацій. Захист інформації в інформаційних системах підприємств.

Провідний лектор – доц. Лєбєдєва І.Ю

«Основи теорії систем та системний аналіз» – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент»

В дисципліні вивчається процес системного аналізу, основні етапи системного аналізу, прийоми та методи системного аналізу. Роль, місце та задачі дисципліни в системі підготовки менеджерів. Поняття система, підсистема, закономірності систем, системність, як загальна властивість матерії.. Загальні поняття теорії систем, поняття відносно побудови систем і їх функціонування. Кількісні та якісні методи дослідження систем. Модель процесу управління продуктивністю. Розглядається багатофакторна модель вимірювання продуктивності підприємств зв’язку.

Провідний лектор – доц. Галан Л.В.

«Системний аналіз в економіці зв’язку» – вибіркова дисципліна підготовки спеціалістів (магістрів) за спеціальністю 7.03050401 (8.03050401) «Економіка підприємства».

Задачі дисципліни – сформувати у студентів знання та вміння з вирішення різноманітних проблем, що виникають в економіці зв’язку. Дається визначення понять система, підсистема, закономірності систем, системність, економічні системи зв’язку. Визначається роль, місце та задачі дисципліни в системі підготовки економістів. Використання методів якісного дослідження систем, визначена сфера найбільш ефективного дослідження якісних методів системного аналізу. Розглядається імітаційна модель аналізу та планування продуктивності підприємства, як складної організаційної системи. Приділяється велика увага багатофакторній моделі вимірювання продуктивності підприємств зв’язку.

Провідний лектор – доц. Галан Л.В.

«Управління конкурентоспроможністю підприємств» – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент».

В курсі розглядаються питання, необхідні для прийняття управлінських рішень щодо встановлення, підтримки та підвищення конкурентоспроможності підприємства: конкуренція, її сутність та ознаки та види; конкурентоспроможність суб’єкта конкуренції та її основні ознаки; сутність конкурентних переваг, методи та технології  їх формування; сутність поняття «конкурентна стратегія», принципи її формування та взаємозв’язок з іншими стратегіями організації; система та процес управління конкурентоспроможністю підприємства; чинники та критерії конкурентоспроможності підприємства; методи оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства; розроблення та забезпечення реалізації програм підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Матеріал дисципліни «Управління конкурентоспроможністю підприємств» базується на фундаментальних положеннях наступних навчальних дисциплін: економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг.

Провідний лектор – проф. Гранатуров В.М.

«Підприємницький ризик» – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент».

В курсі розглядаються питання, необхідні для прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності: суть, основні елементи та риси, джерела виникнення підприємницького ризику; склад та характеристика ризиків, що виникають у різних сферах підприємницької діяльності; суть та основні принципи управління ризиком; методи якісного та кількісного аналізу ризиків в системі бізнес-планування; шляхи та методи запобігання або зниження рівня ризику підприємницьких проектів.

Матеріал дисципліни “Підприємницький ризик” базується на фундаментальних положеннях наступних навчальних дисциплін:

теорія імовірності й математична статистика;

менеджмент;

страхування;

фінансовий менеджмент.

Провідний лектор – проф. Гранатуров В.М.

 «Ризикологія» – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства».

В курсі розглядаються питання, необхідні для прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності: суть, основні елементи та риси, джерела виникнення підприємницького ризику; склад та характеристика ризиків, що виникають у різних сферах економічної діяльності; суть та основні принципи управління ризиком; методи якісного та кількісного аналізу ризиків в системі бізнес-планування; шляхи та методи запобігання або зниження рівня ризику підприємницьких проектів.

Матеріал дисципліни “Ризикологія” базується на фундаментальних положеннях наступних навчальних дисциплін:

теорія імовірності й математична статистика;

менеджмент;

страхування;

фінансовий менеджмент.

Провідний лектор – проф. Гранатуров В.М.

«Управління послугами зв’язку» – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент».

В курсі розглядається комплекс питань, необхідних для прийняття управлінських рішень щодо розробки та впровадження послуг зв’язку, у відповідності з потребами населення та господарського комплексу України: якості послуг зв’язку, методів тарифоутворення для послуг нового покоління, встановлення, підтримки та підвищення конкурентоспроможності послуг зв’язку, дослідження ринку послуг зв’язку, аналіз проблем даної сфери діяльності, напрямків та шляхів їх вирішення.

Провідний лектор – доц. Галан Л.В.

«Управління проектами» – вибіркова дисципліна підготовки спеціалістів (магістрів) за спеціальністю 7.03060101 (8.03060101) «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) та магістрів за спеціальністю 8.03050401 «Економіка підприємства».

У курсі розглядаються методи планування та аналізу реальних інвестиційних проектів, та аналізу економічних показників розвитку підприємств зв’язку. Розглядається системній підхід до аналізу проектів. Зміни, та їх роль у керуванні проектом. Характерні класи проектів, їх критерії та зміст класифікації. Принципі формування, та попередньої підготовки інвестиційних проектів. Життєвий цикл проекту. Система управління проектами в ринковій економіці. Системне визначення та планування проекту. Основні методі управління проектом та основні етапи виконання проекту. Дисципліна формує у студентів основний принцип сучасного розвитку організацій – проектно-орієнтований. Цей принцип розвитку полягає у систематичній розробці та впровадженні науково обґрунтованих проектів і програм, спрямованих на здійснення ефективної інформаційно-інвестиційної діяльності. Управління такою діяльністю стає основним механізмом здійснення позитивних змін, які забезпечують успішне функціонування будь якої організації в ринкових умовах.

Провідний лектор – доц. Лєбєдєва І.Ю

«Системний аналіз та управління» – вибіркова дисципліна підготовки магістрів за спеціальністю 8.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами.

В курсі розглядаються питання, необхідні для виконання управлінських функцій з використанням сучасних підходів розвитку підприємств зв’язку; використання методів системного аналізу для удосконалення системи зв’язку; використання багатофакторної моделі виміру продуктивності підприємств зв’язку. Використання методів якісного дослідження систем, визначена сфера найбільш ефективного дослідження якісних методів системного аналізу. Розглянута імітаційна модель аналізу і планування продуктивності підприємств, як складної організаційної системи.

Провідний лектор – доц. Лєбєдєва І.Ю

«Інформаційні системи та технології в управлінні організацією» – нормативна дисципліна підготовки магістрів за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності).

Введення до інформаційних систем в управлінні організацією. Етапи розвитку та сутність інформаційних систем в управлінні організацією. Типологія інформаційних систем в менеджменті організацій. Планування розвитку управлінських інформаційних систем. Управління інформаційними системами в організації. Системи підтримки прийняття управлінських рішень. Корпоративні інформаційні системи. Інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет. Локальні і регіональні інформаційні мережі в сучасних організаціях. Безпека інформаційних систем. Автоматизовані системи управління, обробки та аналізу інформації. Технології обробки інформації. Математичне та інформаційне забезпечення автоматизованих систем аналізу інформації. Застосування автоматизованих систем для аналізу діяльності підприємства та прийняття управлінських рішень. Автоматизовані системи планування та аналізу маркетингової діяльності.

Провідний лектор – доц. Лєбєдєва І.Ю

«Креативні технології управління проектами та програмами» – нормативна дисципліна для підготовки магістрів (спеціалістів) за спеціальністю 8.05090402 (7.05090402) Автоматизовані системи управління та контролю поштового зв’язку.

Метою дисципліни є надання студентам сучасних та практичних навичок з управління проектами та програмами, враховуючи світовий та вітчизняний досвід. Формує у студентів проектно-орієнтований принцип сучасного розвитку організації, який полягає у систематичній розробці та впровадженні науково обґрунтованих проектів та програм, спрямованих на здійснення позитивних змін, які забезпечують успішне функціонування будь-якої організації. При цьому творчі технології в управлінні програмами розвитку стають визначальними.

Провідний лектор – проф. Буріменко Ю.І.