ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КАФЕДРИ ЕТтаУП

ЗА ОСТАННІ ДЕКІЛЬКА РОКІВ

 

Авторські свідоцтва:

 

Свідоцтво про реєстрацію авт. права на твір № 81566 Науковий твір «Сучасний етап «цифрової трансформації» компаній: можливості, загрози та проблеми адаптації до нових умов» / В.М. Гранатуров, І. А. Кораблінова // Мін-во екон. розвитку і торгівлі. – Київ, 2018. – 63 с.

 

Свідоцтво №71026 Науковий твір «О некоторых новых зарубежных теориях стратегии конкуренции и бизнеса», видано 22.03.2017 р. Державною службою інтелектуальної власності України, автори – Гранатуров В.М., Кораблінова І.А.

 

Монографії:

 

Кораблінова І. А.  Компетенції компаній у цифрову епоху: content & context: монографія / І. А.  Кораблінова. – К.: Кафедра, 2018. – 340 с. – ISBN 978-617-7301-53-9.

 

Наука и инновации в современном мире: менеджмент и юриспруденция: монография / [авт. кол.: Мироненко Е.В., Лебедева И.Ю., Олексин Ю.П., Орлов Н.М. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2017. – 140 с. (Лебедева И.Ю. – Глава 2, с. 41-61)

Проектное управление развитием предприятия: монография / [Ю.И. Бурименко, Н.С. Бобровничая, И.Ю. Лебедева, Т.А. Пинчук, Е.А. Буз]. – К.: Кафедра, 2016. – 184 с.

Современный менеджмент: опыт прошлого и перспективы будущего: монография / [авт. кол.: Васьков М.А., Фадеева И.Г., Сапицкая И.К., и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2015. – 199 с.: ISBN 978-966-2769-48-7, (Лебедева И.Ю. – Глава 5, с.101-123).

Инновационные подходы к развитию менеджмента: монография/ [авт. кол.: Орлов Н.М., Кушнир Л.В., Мозговой С.Г. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2015. – 187 с. (Лебедева И.Ю. – Глава 3, С.62-82)

Современный менеджмент: опыт прошлого и перспективы будущего: монография/ [авт. кол.: Васьков М.А., Фадеева И.Г., Сапицкая И.К., и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2015. – 199 с. (Лебедева И.Ю. – Глава 5, С.101-123)

Современный менеджмент: эффективные подходы к управлению: монография/ [авт.кол.: Ю.Н. Арсеньев, Т.Ю. Давыдова, И.Ю. Лебедева и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2014. –267 с. (Лебедева И.Ю. – Глава 3, С. 105-130.)

Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних та наступних поколінь: монографія  / В. А. Каптур, Є. В. Васіліу, В. М. Гранатуров, К. Д. Гуляєв, І. В. Дейнека, Ю. В. Івлєв, М. М. Кайденко, А. Г. Ложковський, В. І. Тіхонов. – К.: Кафедра, 2014. – 288 с. (Гранатуровим В.М. підготовлено розділ «Організаційно-економічні механізми розробки та впровадження телекомунікаційних мереж і засобів наступних поколінь»).

Гранатуров В.М. Конкурентоспроможність телекомунікаційних компаній: проблеми теорії та практики управління: монографія / В.М. Гранатуров, І.А. Кораблінова. – Київ: КАФЕДРА, 2012. – 320 с.

Інновації  і  маркетинг – рушійні  сили  економічного  розвитку:  монографія /  за  ред.  д.е.н.,  професора  С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. – 536 с. (Корабліновою І.А. підготовлено підрозділ «Методологічне обґрунтування передумов виникнення концепції маркетингу, орієнтованого на інновації»).

 

Підручники, навчальні посібники та методична література

 

Інвестування: методичні вказівки щодо виконання практичних занять для студентів всіх форм навчання / Галан Л.В. – Одеса: ОНАЗ ім.О.С.Попова, 2018. – 30 с.

Гранатуров В.М. Конкурентоспроможність підприємства. Управління конкурентоспроможністю підприємства: методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін / В. М. Гранатуров,  І. А. Кораблінова. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2017. – 38 с.

Управління проектами: навч. посіб. / Бурименко Ю.І., Галан Л.В., Щуровська А.Ю., Лєбєдєва І.Ю. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2017. – 235 с. (Рекомендований Вченою радою ОНАЗ ім. О. С. Попова)

Инвестирование: методические указания к выполнению практических занятий для студентов всех форм обучения / Галан Л.В., Щуровська А.Ю. – Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2017. – 28 с.

 

Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: учеб. пособ. / Изд. 4-е, доп. и перераб. – М.: Изд-во «Дело и сервис», 2016. – 288 с.

Управление конкурентоспособностью предприятий: учебное пособие / В.М. Гранатуров, И.А. Кораблинова. – Одесса: ОНАС, 2016. – 152 с.

Оптимизационные методы и модели с решением задач на компьютере: учеб. пособ.  часть 2 [для высших учебных заведений] / Бурименко Ю.И., Галан Л.В., Щуровская А.Ю. – Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2017. –120 с. (Рекомендований Вченою радою ОНАЗ ім. О.С. Попова)

Оптимизационные методы и модели с решением задач на компьютере: учеб. пособ. часть 1 [для высших учебных заведений] / Бурименко Ю.И., Лебедева И.Ю., Щуровская А.Ю. – Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2016. –158 с. (Рекомендований Вченою радою ОНАС ім. О.С. Попова)

Організація операційних процесів поштового зв’язку: Методичні вказівки до виконання практичних занять / Бобровнича Н.С., Козельцева О.В. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016 р.

Економіка телекомунікацій: навч. посіб. для студентів технічних спеціальностей; за заг. ред. В.М. Орлова. – [2-ге вид., перер.]. – О.: ОНАЗ, 2015. (Гранатуровим В.М. підготовлено матеріали до розділів обсягом 1,75 д.а.).

Економетрія: методичні вказівки до виконання практичних занять (для иностран. студентов на рус. яз.) / Бобровнича Н.С., Козельцева О.В.   – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2015 р.

Кораблінова І.А. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Міжнародні корпорації телекомунікацій» / І. А. Кораблінова. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова. – 2015. – 36 с.

Информационные системы и технологии предприятий связи: учеб. пособ. – Ч.1 / Аугустыняк В.И., Бурименко Ю.И., Лебедева И.Ю. – Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2015. –  170 с.

Менеджмент підприємств ПЗ: Методичні вказівки до виконання практичних занять] / Горелкіна С.Б., Бобровнича Н. С., Козельцева О.В., Романенко Т.А. – Одеса; ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015 р.

Основы теории систем и системного анализа: Часть 1 [учебн. пособ.] / Бурименко Ю.И., Галан Л.В., Лебедева И.Ю., Щуровська А.Ю. – Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2015. –136 с. (Рекомендований Вченою радою ОНАЗ ім. О.С. Попова)

Основы теории систем и системного анализа: [метод. пособ. к выполнению практических занятий для студентов всех форм обучения] / Бобровничая Н.С., Галан Л.В., Козельцева Е.В. – Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2015. – 25 с.

 

Основы теории систем и системного анализа: метод. пособ. к выполнению практических занятий для студентов всех форм обучения / Бобровничая Н.С., Галан Л.В., Козельцева Е.В. – Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2015. – 25 с.

 

Основы экономической науки: учеб. пособ./ составители: Калинчак О.В., Кузнецова М.А., Клещева Н.Г., Небога Т.В. – Одесса: ОНАС им. А. С. Попова, 2015. – 120 с.

 

Щуровская А.Ю. Оптимізаційні методи та моделі: методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів за спеціальністю 6.030504 «Економіка підприємства» / А.Ю. Щуровська. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015. – 14 с.

 

Щуровская А.Ю. Статистика: [методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів за спеціальністю 6.030504 «Економіка підприємства»] / А.Ю. Щуровська. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015. – 16 с.

 

Щуровская А.Ю. Статистика: [методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів за спеціальністю 6.030601 «Менеджмент»] / А.Ю. Щуровська. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015. – 16 с.

 

Микроэкономика: учеб. пособ. / кол. авторов: Калинчак О.В., Кораблинова И.А., Кузнецова М.А., Зернова С.Ф., Клещева Н.Г., Караченцева Е.А. – Одесса: ОНАС им. А. С. Попова, 2014. – 188 с.

 

Економіка телекомунікацій: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів; за заг. ред. В.М. Орлова. – О.: ОНАЗ, 2014 (Гранатуровим В.М. підготовлено теми 1(1.3), 2 (2.3), 10 (10.2, 10.3), 11, 12 (12.2, 12.3, 2.4), 18, 19)

 

Статистические методы в отрасли связи: учеб. пособ. / А.Ю. Щуровская – Одесса: ОНАС, 2014. – 220 с.

Проектный анализ: учеб. пособ. / Бурименко Ю.И., Бобровничая Н.С., Лебедева И. Ю. – Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2014. – 160 с.

Проектный анализ: навч. посіб. / Буріменко Ю.І., Бобровнича Н.С., Лебедева І.Ю., Галан Л.В.  – Одеса; ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014 р.

Управління конкурентоспроможністю оператора телекомунікацій: навчальний посібник /В.М. Гранатуров, І.В. Литовченко, І.А. Кораблінова / за заг. ред. проф. В.М. Гранатурова. – Київ: Кафедра, 2013. – 256 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист № 1/11-18033 від 20.11.12).

Наукові статті у фахових журналах, які включено до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін.

 

Granaturov V.M. Determination of tariffs for telecommunication services on the cost simulation modeling /V.M. Granaturov, V.A. Kaptur, I.V. Politova // Економічний часопис – XXI, №1, 2015.

Granaturov V.M. Determination of tariffs on telecommunication services based on modeling the cost of their providing: methodological and practical aspects of application / V.M. Granaturov, V.A. Kaptur, I.V. Politova // Economic Annals-ХХI: Volume 156, Issue 1-2, Pages: 83-87, April 12, 2016.

Воробієнко П.П. Проблеми розвитку широкосмугового доступу до Інтернету в Україні / П.П. Воробієнко, В.М. Гранатуров. – Економіка України, 2014. – № 2. –  С. 51-62

Гранатуров В.М. Проблеми організаційно-економічного забезпечення розвитку телекомунікаційних мереж наступних поколінь / В.М. Гранатуров // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №5. – С. 118-124.

Гранатуров В.М. Методичний підхід до оцінки витрат на забезпечення інформаційної безпеки телекомунікацій / В.М. Гранатуров, Л О. Михайлова // Вісник Хмельницького національного університету, 2014, №5. – Економічні науки, Том1. – С. 235-239. (Index Copernicus та ін.)

Гранатуров В.М. Анализ маркетинговой составляющей предпринимательских рисков / В.М. Гранатуров, Е.О. Григоращенко // Маркетинг в России и за рубежом, № 1 (105), 2015. – С.4-10.

Гранатуров В.М. Киберпреступность – как один из источников возникновения предпринимательских рисков /В.М. Гранатуров, В.И. Трапезников // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, №12, 2015. – С. 115-124.

Granaturov V.M. Some features of tariffs determination for telecommunications services on the basis of the simulation the cost of their providing / V.M. Granaturov, V.A. Kaptur, I.V. Politova // International Telecommunication Union, Document SG1RGQ/19-E, http://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=D14-SG01.RGQ-C&question=Q4/1 (Вклад в МСЭ).

Granaturov V.M. Features of Tariffs Determination for Telecommunications Services on The Basis of the Simulation the Cost of Their Providing / V.M. Granaturov, V.A. Kaptur, I.V. Politova // Proceeding of the 5th International Conference “Telecommunications, Electronics and Informatics” ICTEI 2015, Chisinau, 20-23 May 2015. – Chisinau: Tehnica – UTM, 2015/ – P. 462-465.

Granaturov V.M. Practical aspects of applying a method of determining tariffs for telecommunication services based on cost modelling / V.M. Granaturov, V.A. Kaptur, I.V. Politova // International Telecommunication Union, Second Meeting of ITU-D Study Group 1, Geneva, 14 – 18 September 2015, Document: 1/32, SG1RGQ/19,  http://www.itu.int/md/D14-SG01-C-0147/en  (Вклад в МСЭ).

Гранатуров В.М. Удосконалення методів аналізу інноваційного потенціалу підприємства / В.М. Гранатуров, В.О. Крупська // Вісник Хмельницького національного університету, 2015, №3, Т.3. – С. 35-41 (Index Copernicus  та ін.).

Гранатуров В.М. Экономический анализ объектов: взаимосвязь факторов, критериев и показателей / В.М. Гранатуров, В.Н. Осипов // Вісник Хмельницького національного університету, 2016, №4, Том 1. – С. 147-152. (Index Copernicus та ін.).

Гранатуров В.М. Современные концепции развития компаний: pro at contra / В.М. Гранатуров, Кораблінова І.А. – Вісник Хмельницького національного університету, 2016, №4, Том 2. С. 67-75.  (Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ).

Гранатуров В.М. Концепція «Чорного лебедя»: суперечності та застосовність у сучасному бізнесі /В.М. Гранатуров, І.А. Кораблінова. –  Економіка України, 2017, №2, с. 86-95.

Гранатуров В.М. Інформаційний ризик підприємства: щодо вирішення проблеми qui pro quo у визначенні поняття / В.М. Гранатуров, І.А. Кораблінова // Інноваційна економіка, 2017, №5-6 (69), с. 199-206. (Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ).

Гранатуров В.М. Зовнішньоекономічні ризики: проблеми аналізу / В.М. Гранатуров, В.В. Лаврів // Науковий вісник УжНУ.  Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, Випуск 14/2017, с. 69-73. (Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ).

Granaturov V.M. On the risks of a new technological structure – “INDUSTRY 4.0″ / A.I. Danchenko,  V.M. Granaturov, P.P. Vorobiyenko // Інноваційна економіка, 2017, №9-10 (71), с. 23-27. (Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ).

Вдовиченко А.Н. Интеллектуальные достижения прошлого как нео- ценимое наследие решения проблем современности (до 150 летия со дня рождения М. И. Туган-Барановского) / Вдовиченко А.Н., Калинчак А.В.,  Капитна Л.И. // Вестник Международного гуманитарного университета. – Одесса, 2016. – № 21.

Калинчак О.В. Зарубежный опыт применения налогового регулирования в инновационно-ориентированной экономике / А.В. Калинчак, И.Б.Ясенова // Экономические инновации: Зб.наук. пр. – Одесса, 2015. – Вып. № 59. – С. 334 – 339.

Галан Л.В. Перспективи впровадження фінансових послуг в сфері поштового зв’язку України. / Л.В. Галан, А.Ю. Щуровська // Ефективна економіка. – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2015 р. – Вип. № 2. Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua (фахове видання, Index Copernicus).

 

Galan L.V. Prospects of introduction of financial services are in the sphere of postal connection of Ukraine/ Y.I. Burimenko, N.S. Bobrovnicha, L.V. Galan, A.Y. Shchurovska // Науковий журнал “Вісник Хмельницького національного університету” №3, Том 1, Хмельницьк, 2016. – С.158-164 (фахове видання, Index Copernicus).

 

Галан Л.В. Вплив фактору якості на поведінкову модель споживача послуг мобільного зв’язку /Л.В. Галан, А. Ю. Щуровська // Актуальні проблеми економіки. – №4 (190). – 2017. – С. 183-194 (фахове видання).

 

Галан Л.В. Удосконалення системи мотивації персоналу з урахуванням вікових особливостей працівників/ Галан Л.В. // Аналітично-інформаційний журнал СХІД, Економічні науки. – Маріупіль, 2017. – Вип. 2 (148) – С. 5-8. (фахове видання, Index Copernicus).

 

Галан Л.В. Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України / Галан Л.В. // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту: зб. наук. праць. Вісник ВІЕМ. – Луцьк, 2017. – Вип. 18. – С. 80-83. (фахове видання, ISSN2224-8609 фран.)

 

Галан Л. В. Удосконалення системи мотивації персоналу / Галан Л. В.,Осадча О.А., Павлікова К. В. // Вісник  Волинського інституту економіки та менеджменту. ВІЕМ №19. м. Луцьк-2017р. С. 45-51 (фахове видання, ISSN2224-8609 фран.)

Кораблинова И.А. Тенденции и особенности развития компаний в цифровую эпоху / И.А. Кораблинова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 1. – С. 289 – 299. (фахове видання, науковий журнал включено у міжнародні наукометричні бази даних: Emerging Sources Citation Index (Web of Science), Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США) та ін., всього – 18).

Кораблінова И.А. Международные корпорации инфокоммуникаций: проблематика курса и компетентностный подход в процессе обучения / И.А. Кораблинова // Наукові праці ОНАЗ ім. О. С. Попова: пер. наук. збірник з телеком. мереж, …економіки транспорту та зв’язку, організації та економіки й управління підприємствами. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2014. – № 1. – С. 158 – 164. (фахове видання)

Кораблінова І. А. Соціальні технології у формуванні конкурентних переваг інфокомунікаційних компаній [Електронний ресурс] / І.А. Кораблінова. – Ефективна економіка. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3457 (фахове видання, науковий журнал включено у міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).

Кораблінова І.А. Роль корпоративного навчання у формуванні компетенцій інфокомунікаційних компаній / І.А. Кораблінова, Я.В. Степаненко // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №5. – C. 64 – 71.

Кораблинова И.А. Необходимость перехода к компетентностному управлению инфокоммуникационных компаний в современных условиях / И.А. Кораблинова // Бізнес-інформ. – Харків, 2014. – № 8. – С. 8 – 13. (фахове видання, науковий журнал включено у міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США) та ін., всього – 20.).

Кораблінова І.А. Актуальні проблеми дослідження ІТ-ринку України [Електронний ресурс] / І.А. Кораблінова, Н.М. Кульбацька // Ефективна економіка. – 2017. – № 12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5997. (фаховий науково-виробничий журнал включено у міжнародну наукометричну базу даних Index Copernicus  (Польща)).

Кораблінова І.А. «Цифрова трансформація» як джерело ризику сучасних компаній / І.А. Кораблінова // Інноваційна економіка. – 2018. – №1-2 (73). – С. 217 – 223. (фаховий науково-виробничий журнал включено у міжнародну наукометричну базу даних Index Copernicus  (Польща)).

Кораблінова І.А. Інформаційне середовище компанії в умовах сучасної хвилі «цифрової трансформації» // Бізнес-навігатор. – 2018. – № 2 (45). – С.11 – 15. (фаховий науково-виробничий журнал включено у міжнародну наукометричну базу даних Index Copernicus  (Польща)).

Кораблінова І.А. Структурні зміни у сфері діяльності міжнародних технологічних компаній у сучасних умовах / І. А. Кораблінова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини  та світове господарство. – 2018. – № 20. (фаховий економічний науково-практичний журнал включено у міжнародну наукометричну базу даних Index Copernicus  (Польща) та національну реферативну базу даних НБУ ім. В.В. Вернадського).

Кораблінова І.А. Проблеми збереження та розвитку ключових компетенцій інноваційно-активних компаній України у цифрову епоху / І. А. Кораблінова // Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». – 2018. – № 4. (фаховий науково-виробничий журнал включено у міжнародну наукометричну базу даних Index Copernicus  (Польща)).

Лебедева И.Ю. Развитие оператора мобильной связи life:) и перспективы предоставления беспроводного интернета в Украине. / Ефективна економіка. – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2015 р. – Вип. № 5. Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua (фахове видання) (Index Copernicus).

 

Лебедева І.Ю., Бобровнича Н.С.Перспективы и проблемы предоставления беспроводного интернета на базе технологии 4G оператором мобильной связи lafecell./ Ефективна економіка. – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2017 р. – Вип. № 7. Режим доступу до журналу:http://www.economy.nayka.com.ua (фахове видання) (Index Copernicus).

 

Лебедева И.Ю., Бобровнича Н.С. Подходы к стратегическому развитию и предоставлению услуги беспроводного интернета оператором мобильной связи lafecell./Інвестиції: практика та досвід. – № 13, 2017 р. – С. 37-43. (фахове видання) (Index Copernicus).

 

Лєбєдєва І.Ю., Рівас Перес О.Е. Вплив зміни іміджа оператора мобільного зв’язку на розвиток підприємства / Экономіка та держава. – Вип.№ 8, 2017 р. – С.57-61 (фахове видання) (Index Copernicus).

 

Лєбєдєва І.Ю., Томашевська В.О. Підходи до оцінки персоналу як складової аналізу кадрового потенціалу та технології його розвитку / Науково-практичний журнал “Інвестиції: практика та досвід”, № 12, 2018. С.75-81. (фахове видання, Index Copernicus (IC),  SIS, Індекс Google Scholar)

 

Щуровська А.Ю. Дослідження взаємозв’язку сфери телекомунікацій і національної економіки та розробка багатофакторної моделі їх розвитку / Щуровська А.Ю. Економічний простір: Збірник наукових праць. – №129. – Дніпропетровьк: ПДАБА, 2018. – С. 114-124.(фахове видання, Index Copernicus)

 

Щуровська А.Ю. Вплив розвитку телекомунікацій на економічний розвиток Туркменістану / Щуровська А.Ю., Нурмамедова Рабія.Ф. // Бізнес-Інформ. – №6, – 2018. – С. 54-58. (фахове видання, науковий журнал включено у міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus (Польща),Google Scholar (США) та ін., всього – 20.).

Neboha T. (2018). E-commerce as a form of economic relationships of entrepreneurship subjects in the network economy. Economics, ecology, socium. 2 (2), 43-51 [in English].

Кузнецова М.А. Сущность цены продукта научной деятельности // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право, ДНУ- Донецьк, 2012 р. – №1 – С.109 – 115.

Клещева Н.Г., Кузнецова М.А.Концепция устойчивого мирового развития и система его измерений // Збірник наукових праць «Розвиток методів управління та господарювання на транспорті», ОНМУ, 2012р. – Випуск 39 (2) – С.200 – 217.

 

Кузнецова М.А. Изменение сущности зарплаты в современных условиях // Збірник «Науковий вісник» (Всеукраїнська асоціація молодих науковців), ОНЭУ, 2012 р. – № 19 (171) – С. 12 – 24.

 

Кузнєцова М.А., Вдовиченко А.М. Еволюція господарського механізму // Збірник «Науковий вісник» (Всеукраїнська асоціація молодих науковців), ОНЭУ, 2013 р. – № 1 (180) – С. 3 – 18.

 

Кузнецова М.А. Глокализационная направленность развития современного бизнеса. Економічні інновації. Сучасні проблеми економічних зрушень в контексті реалізації парадигми сталого розвитку. Зб. наук праць .- Вип. 55. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2013. – С. 73 –79.

 

Кузнецова М.А. Научная деятельность и проблемы определения цены её результатов в современном обществе / М.А.Кузнецова // Науковий вісник, 2016. – № 2 (234). – С.89 – 100.

Кузнєцова М.А., Вдовиченко А.М. Еволюція господарського механізму // Збірник «Науковий вісник» (Всеукраїнська асоціація молодих науковців), ОНЭУ, 2013 р. – № 1 (180) – С. 3 – 18.

 

Небога Т.В. Інноваційна інфраструктура як економічна категорія / Т.В. Небога // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса: 2012. – № 14 (166) . – С. 50 – 61.

 

Небога Т.В. Тенденції розвитку ринку телекомунікацій / Т.В.Небога // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник статей з питань європейської інтеграції та права. Випуск десятий / За ред. Д. Ягунова. – Одеса: Фенікс. – 2012. – С. 86 – 89.

 

Небога Т. В. Развитие инфокоммуникационной сферы как стратегический фактор реализации инновационной модели развития Украины / Т.В. Небога, В.В. Коваль // ВУЗ. XXI век. – НОУ ВПО «Западно-Уральский институт экономики и права». – Пермь, – 2014. – № 2. – С. 69-81., (0,35 д.а.)

 

Небога Т.В. Розвиток кадрової складової інформаційно-комунікаційного сектору економіки / Т.В. Небога // Економічні інновації. – № 57. – 2014. – С. 255 – 262.

 

Небога Т.В. Розвиток світового ринку аутсорсингу, його особливості і тенденції в Україні / Т.В. Небога // Проблеми науки. – № 4-5 (172-173). – 2015. – С. 51 – 54.

Karachentseva C. Features venture capital funds in Ukraine//Scientific Bulletin of the Odessa National Economic University.- Science: Economics, Political science, History. – 2014. – №4 – С. 57-67.

***

Викладачі кафедри щороку приймають активну участь у міжнародних, всеукраїнських та академічних науково-практичних конференціях, долучають студентів ННІ ЕтаМ до сумісних наукових досліджень. Найкращі студентські наукові роботи опубліковані у матеріалах конференцій та є частиною науково-дослідних робіт кафедри.

 

Основні тези доповідей на наукових конференціях за останній рік

 

Shchurovska A.Yu. Improvement of the enterprise management system in the information society / Shchurovska A.Yu., Kapitanchuk Т.О. // Actual scientific research: Collection of scientific articles. – Editoria di Modena, Rome, Italy, 2018. – P. 70 – 734 с.

Shchurovska A.Yu. Improvement of methods evaluation of economic efficiency and risks of investment projects of telecommunication sphere enterprises / Shchurovska A.Yu., Misyul Dmitry. // Current directions of scientific research: Collection of scientific articles. – Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2018. – P. 55- 59

Бобровнича Н.С., Бобікова В.П. Ефективність підходів щодо удосконалення системи  управління маркетингом на підприємстві зв’язку / Бобровнича Н.С., Бобікова В.П.// Матеріали ХIV Міжнародної науково-практичної конференції“ Бъдещето въпроси от света на науката”, 2018 – 15 – 22 декември 2018 г. Икономики.: София « Бял ГРАД-БГ» – с.51-54

Бобровнича Н.С., Перевізник І.К Формування корпаративного іміджу комерційного банку/ Бобровнича Н.С., Перевізник І.К. //Матеріали Х!У Міжнародної науково-практичної конференції – Сучасні проблеми менеджменту (19 жовтня 2018р.) – Національний авіаційний університет. –Київ, 2018. с.405-407

Вдовиченко А. М. Институциональная модернизация – неотъемлемая составляющая внедрения инноваций / А.М. Вдовиченко // М-лы 70-й научно-техн.конф. проф.-изложение. состава, научных работников, молодых ученых, аспирантов и студентов (г. Одесса, 1 –3 декабря 2015).– Часть III.Секция 7. Экономика и управление.– ОНАС им. А.С.Попова.– Одесса, 2015. – С. 59 – 61.

Вдовиченко А. М. Институциональная модернизация – неотъемлемая составляющая стратегии инновационного и устойчивого развития экономики / А.М. Вдовиченко // Материалы Межд. наук.-пр. конф. «Перспективы развития национальной экономики» (г. Запорожье, 12 –13 февраля 2016). – Восточно-украинский институт экономики и управления.– Запорожье.– 2016. – С. 42 -45.

Вдовиченко А.М.Кластеризация как эффективный инструмент инновационного развития экономики / А.М. Вдовиченко, А.С. Горбенко // Материалы V Межд.наук.-пр. конф.«Экономика и управление в условиях построения информационного общества» (Одесса, 5 –6 апреля 2015).– Одесса: ОНАС им.О.С.Попова, 2016. – С. 6 – 8.

Вдовиченко А.М.Влияние инновационно-инвестицийниои деятельности фирмы на ее конкурентоспособность / А.М.Вдовиченко, А. Ю. Журавков // Материалы V Межд. наук.-пр. конф.«Экономика и управление в условиях построения информационного общества» (Одесса, 5 – 6 апреля 2015).– Одесса: ОНАС им.О.С.Попова, 2016. – С. 8 – 10.

Галан Л. В. Перспективи розвитку електронної комерції в Україні. / Галан Л.В., Мараренко Д.О. // MATERIÁLY XIV MEZINÁRODNÍ VĔDECKO – PRAKTICKÁ  KONFERENCE MODERNÍ VYMOŽENOSTI VĚDY – 22 – 30 ledna. Volume 4  Ekonomika Praha Publishing House «Education and Science» 2018. – С 55-58.

Галан Л.В. Основні орієнтири підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємств/ Галан Л.В., Гагіна Т.М. // Materials of the  XIII International scientific and practical Conference  Cutting-edge science,  April 30 – May 7, Economic science:  Sheffield. Science and education LTD -2018 . С.86-90.

Галан Л.В. Інноваційний розвиток телекомунікаційних компаній. /Галан Л.В., Крапива А.В. // Материали за XIV международна научна практична конференция, Ключови въпроси в съвременната наука, 15-22 април 2018 г. Закон. Икономики. Публичната администрация: София.« Бял ГРАД-БГ-2018». С.52-56.

Галан Л.В. Впровадження інноваційних банківських послуг. / Галан Л.В., Петричкович В.В. // Materiály XIV Mezinárodní vĕdecko – praktická conference  «Věda a vznik  -2018», Volume 13: Praha. Publishing House «Education and Science» -104 s. Ekonomika. Veřejná správa.

Галан Л.В. Рекомендації щодо перспектив розвитку поштового зв’язку України. / Галан Л.В., Кузнецова І.В. // Materials of the  XIII International scientific and practical Conference  Conduct of modern science – 2018 , November 30 – December 7, 2018 Economic science:  Sheffield. Science and education LTD -92 p.

Гранатуров В.М. Проблема ризику на сучасному етапі розвитку суспільства / В.М. Гранатуров, Погорелова А.С. // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції –  Одеса, 26-27 березня 2019 р. – Одеса: ОНАЗ, 2019. – С. 17-18.

Кузнєцова М.А. Использование облачных технологий в управлении персоналом (на примере Pasha Bank) / Кузнєцова М.А., Гурбанлі Г. // VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства», 26-27 березня 2019 р. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2019. – С.24-27.

Кораблінова І.А. Переосмислення змісту та значення ключових компетенцій компаній / І.А. Кораблінова // Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища: зб. мат. VIII  Міжнародної наук.-пр. конф., 28 – 29 вересня 2018 р., м. Одеса. – Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечнікова. – 2018. – С. 39 – 42.

Кораблінова І.А. Сучасні компанії на шляху цифрових перетворень: реальний розвиток чи ілюзія інновацій / І. А. Кораблінова // Цифрова економіка: зб. мат. Національної наук.-метод. конф., 4–5 жовтня 2018 р., м. Київ. – К.: КНЕУ, 2018. – С. 208 – 212.

Кораблинова И.А. Международные технологические корпорации на этапе современной волны «цифровой трансформации» / И. А. Кораблинова // Современные средства связи: сб. мат. XХI Междунар.  науч.-техн.  конф., 18 –19  окт. 2018  года, г. Минск,  Респ.  Беларусь. – Минск: Белорусская государственная академия связи, 2018. – С. 249 – 251.

Кораблінова І. А. Контекстно-дефінітний аналіз понять «компетенція» та «компетентність» / І. А. Кораблінова // Якість вищої освіти: компетентнісний  підхід у підготовці  сучасного фахівця: зб. мат. XLІІІ Міжнародної наук.-метод. конф., 14 – 15 листопада 2018 р., м. Полтава. – Полтава:

Кораблінова І. А. Роль коворкінгу у реалізації концепції «open innovation» / І. А. Кораблінова, В. В. Котова // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: матеріали XII Міжнародного бізнес-форуму (м. Київ, 22 березня, 2019 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ: КНТЕУ, 2019. – С. 75 – 77.

Небога Т.В. Стратегічні альянси як сучасна модель організації  міжнародного бізнесу / Т.В. Небога, К.Ю. Драган // Матеріали 73-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів (Одеса, 12 – 14 грудня 2018 р.). – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018.