Гранатуров [object object] СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЕТ та УП

ГРАНАТУРОВ Володимир Михайлович 

завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч в галузі науки і техніки України, Лауреат Державної премії України

 

Освіта і професійний шлях:

Народився 20 листопада 1939 р. Навчання: у 1965 р. закінчив Одеський електротехнічний інститут зв’язку, спеціальність «Телефонно-телеграфний зв’язок», у 1972 р. закінчив заочну аспірантуру у Всесоюзному заочному інституті зв’язку (м. Москва), за спеціальністю «Економіка зв’язку». Захист дисертацій: 1973 р. кандидатська дисертація на тему «Экономические проблемы повышения качества обслуживания и эффективность использования средств фототелеграфной связи для передачи газетных полос на территории Украинской ССР» (спеціальність 08.00.05 – Економіка, організація управління та планування галузі зв’язку), Московський електротехнічний інститут зв’язку; 1994 р. докторська дисертація на тему «Організаційно-економічний механізм управління метрологічним забезпеченням галузі» (спеціальність 08.02.03 – Управління, планування та державне регулювання економіки, Одеський державний економічний університет). Місця роботи та посади: викладач, ст. викладач, доцент каф. Економіки зв’язку Одеського електротехнічного інституту зв’язку; зав. каф. Управління та математичних методів в економіці Одеського інституту народного господарства; начальник наукового відділу Одеського науково-дослідного інституту зв’язку; Головний метролог Головної (центральної) організації метрологічної служби Міністерства СРСР; Головний метролог Міністерства зв’язку України; професор Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова. Засновник школи з наукового напряму «Економічні проблеми метрологічного забезпечення». Почесний зв’язківець України. Керівник та виконавець низки НДР ОНАЗ ім. О.С Попова. Керівник дипломних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра, а також наукових робіт студентів на міжнародні та академічні наукові конференції. Є членом екзаменаційних комісій із захисту дипломних робіт, приймає участь у роботі комісій в аспірантурі та докторантурі. Науковий консультант та рецензент низки кандидатських та докторських дисертацій. Опубліковано понад 160 робіт, у тому числі 11 монографій та 5 підручників та навчальних посібників.

Наукові інтереси: економічні проблеми метрологічного забезпечення галузі, економічний ризик, конкурентоспроможність операторів телекомунікацій.

Навчальні дисципліни у 2019-2020 н.р.: «Конкурентоспроможність підприємства», «Управління конкурентоспроможністю підприємства», «Підприємницький ризик», «Ризикологія».


[object object] СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЕТ та УПКАЛІНЧАК Ольга Володимирівна

заступник завідувача кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта і професійний шлях:

Після здобуття вищої освіти в Одеському інституті народного господарства у 1970 році була направлена на роботу в Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О. С. Попова на кафедру політекономії ст. лаборантом. Наукову діяльність почала під керівництвом проф. Пусенкової І.В., займалась дослідженням з методології перехідних форм у межах наукової школи, яку очолював проф. Покритан А.К. З 1977 року почала працювати викладачем, у 1982 році направлена на кафедру політекономії Одеського інституту народного господарства у цільову аспірантуру, яку закінчила у 1985 році. Кандидатську дисертацію захистила у Москві в Інституті економіки АН СРСР у 1987 році. У 1991 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії. З 2006 по 2018 роки – завідувач кафедри економічної теорії ОНАЗ ім. О. С. Попова. Автор понад 50 наукових і методичних робіт, серед яких навчальні посібники з курсів «Основи бізнесу», «Історія економіки та економічної думки», «Мікроекономіка», «Основи економічної науки». Виконавець низки НДР кафедри. Керівник дипломних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра, а також наукових робіт студентів на міжнародні та академічні наукові конференції. Є членом екзаменаційної комісії із захисту дипломних робіт. Калінчак О.В. нагороджена нагрудними знаками «Відмінник вищої школи СРСР», «Почесний зв’язківець України», «За заслуги», має почесні грамоти.

Наукові інтереси: проблеми державного регулювання економіки України та інноваційного розвитку країни.

Навчальні дисципліни у 2019-2020 н.р.: «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка».


[object object] СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЕТ та УП

БОБРОВНИЧА Наталя Серафімівна

кандидат економічних наук, доцент, відповідальна за виховну роботу та працевлаштування, куратор груп

Освіта і професійний шлях:

Народилась 31 серпня 1957 р. в місті Одеса. В 1979 році закінчила Одеський електротехнічний інститут ім. О. С. Попова за фахом інженер електрозв’язку. Після закінчення інституту працювала інженером, ст. інженером, викладачем, ст. викладачем, доцентом кафедри УПЗ (нині менеджменту та маркетингу). У 1990 році закінчила аспірантуру Одеського відділення Інституту економіки АН УРСР, захистила дисертацію на тему: «Атестація робочих місць як фактор підвищення ефективності промислового виробництва» та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. З 2007 по 2018 роки – завідувач кафедри управління проектами та системного аналізу. Викладає практико-орієнтовані дисципліни, постійно працює над їх удосконаленням. Провідний фахівець у галузі економетрії. Приймає активну участь у забезпеченні профорієнтаційної та організаційно-виховної роботи в ННІ економіки та менеджменту. Публікує наукові статті, бере участь у науково-практичних семінарах, міжнародних, всеукраїнських та академічних конференціях. Виконавець низки НДР кафедри. Керівник дипломних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра, а також наукових робіт студентів на міжнародні та академічні наукові конференції. Є членом екзаменаційної комісії із захисту дипломних робіт. Бобровнича Н.С. є автором понад 60 наукових робіт з проблем економіки та менеджменту в галузі зв’язку, у тому числі 6 навчальних посібників.

Навчальні дисципліни у 2019-2020 н.р.: «Економетрія», «Ризикологія», «Підприємницький ризик»


[object object] СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЕТ та УП

ВДОВИЧЕНКО Анатолій Миколайович

кандидат економічних наук, доцент

Освіта і професійний шлях:

У 1966 році закінчив ОНУ ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Історик, викладач історії та суспільствознавства». У 1979 році закінчив аспірантуру Одеського інституту народного господарства при кафедрі політекономії. Досвід наукової та педагогічної діяльності майже 50 років у вищих навчальних закладах. За успіхи у суспільній, науковій та педагогічній діяльності нагороджений почесними грамотами та подяками. Автор понад 50 наукових та методичних праць, серед яких 2 монографії. На кафедрі економічної теорії ОНАЗ ім. О.С. Попова працює з 2008 року. Викладає дисципліни, які надають базові фундаментальні знання для майбутніх економістів та менеджерів. Виконавець низки НДР кафедри. Керівник дипломних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра.

Наукові інтереси: економіко-філософські проблеми, еволюція господарського механізму.

Навчальні дисципліни у 2019-2020 н.р.: «Історія економіки та економічної думки», «Міжнародні економічні відносини», «Регіональна економіка».


[object object] СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЕТ та УП

ГАЛАН Людмила Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, відповідальна за профорієнтаційну роботу

 

Освіта і професійний шлях:

Народилася 9 січня 1981 р. в с.м.т. Піщанка, Вінницька обл. У 1999 р. вступила до ОНАЗ ім. О.С. Попова, у 2004 р. закінчила навчання отримавши два диплома про вищу освіту за напрямками: інженер телекомунікацій та магістр з економіки. Після закінчення ОНАЗ ім. О. С. Попова працювала викладачем кафедри Управління проектами та системного аналізу, у 2005 р. вступила до аспірантури Одеського національного політехнічного університету. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування тарифів на послуги мобільного зв’язку нового покоління» та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Вчене звання доцента отримала, працюючи на кафедрі управління проектами та системного аналізу ОНАЗ ім. О. С. Попова. У різні роки працювала заступником директора з наукової роботи ННІ ЕтаМ ОНАЗ ім. О.С. Попова, заступником директора ННІ заочного навчання ОНАЗ ім. О.С. Попова. Автор близько 50 наукових публікацій та навчально-методичних робіт. Виконавець низки НДР кафедри. Керівник дипломних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра.

Наукові інтереси: мобільний зв’язок, поштовий зв’язок, інвестиційна діяльність.

Навчальні дисципліни у 2019-2020 н.р.: «Інвестування», «Інвестиційний менеджмент в галузі зв’язку», «Управління послугами зв’язку», «Державне регулювання у галузі зв’язку».


[object object] СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЕТ та УП

КОРАБЛІНОВА Ірина Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент, відповідальна за інформаційне забезпечення та дистанційне навчання

 

Освіта і професійний шлях:

У 2000 році поступила на інженерно-економічний факультет Української державної академії зв’язку ім. О. С. Попова. У 2002 році під керівництвом завідуючої кафедри економічної теорії, д.е.н., проф. Пусенкової І.В. почала наукові дослідження з проблеми методології аналізу становлення інформаційного суспільства. Під час навчання у магістратурі проходила педагогічну практику на кафедрі економічної теорії та розпочала трудову діяльність на посаді старшого лаборанта у грудні 2004 року. У червні 2005 року отримала диплом магістра економіки за спеціальністю «економіка підприємства». З вересня 2005 року почала викладати на кафедрі економічної теорії. У жовтні 2005 року поступила на очне відділення аспірантури ОНАЗ ім. О.С. Попова, яку закінчила у 2008 році. У квітні 2011 року під науковим керівництвом д.е.н., проф. Звєрякова М. І. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління конкурентоспроможністю операторів телекомунікацій у сучасних умовах» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). У листопаді 2011 року присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук. З вересня 2012 року – доцент кафедри економічної теорії. У грудні 2014 року присвоєно вчене звання доцента. У 2016 – 2018 роки навчалась в очній докторантурі ОНАЗ ім. О.С. Попова за спеціальністю 051 «Економіка» (05 Соціальні та поведінкові науки) при науковому консультуванні д.е.н., проф. кафедри управління проектами та системного аналізу Гранатурова В. М. Результати дослідження докторської дисертації опубліковано в авторській монографії «Компетенції компаній у цифрову епоху: content&context». З жовтня 2018 року – доцент кафедри економічної теорії та управління проектами. Є автором понад 75 наукових та методичних праць, серед яких 4 монографії, 2 авторських свідоцтва, 4 навчальних посібника та ін. У різні роки була керівником ініціативних НДР кафедри, організатором студентських наукових гуртків, керівником дипломних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра та ін. Є членом екзаменаційної комісії із захисту дипломних робіт магістра. Нагороджена грамотами Одеської обласної державної адміністрації та ОНАЗ ім. О. С. Попова за внесок у розвиток вітчизняної науки і освіти (2010, 2014, 2015 рр.).

Наукові інтереси: теорія і методологія аналізу трансформацій у суспільстві та економіці, діяльність компаній у сфері інформаційних та комунікаційних технологій у сучасних умовах.

Навчальні дисципліни у 2019-2020 н.р.: «Міжнародні корпорації», «Міжнародні корпорації телекомунікацій», «Міжнародна економіка», «Економіка та бізнес» (для студентів ННІ Інфокомунікацій та програмної інженерії).


[object object] СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЕТ та УП

КУЗНЄЦОВА Марина Аркадіївна

кандидат економічних наук, доцент, відповідальна за міжнародну діяльність, систему управління якістю та методичну роботу кафедри

 

Освіта і професійний шлях:

У 1985 році почала працювати на кафедрі політичної економії Одеського електротехнічного інституту зв’язку ім. О. С. Попова. У 1991 році закінчила Одеський інститут народного господарства за спеціальністю «Планування промисловості». У 2001 році закінчила аспірантуру Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова. Захист кандидатської дисертації відбувся в Одеському інституті народного господарства у 2005 році. У 2005 році присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «економічна теорія». У квітні 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії. Автор понад 60 наукових і методичних робіт, серед яких є навчальні посібники. Виконавець низки НДР кафедри. Неодноразово приймала участь у засіданні спеціалізованої вченої ради в ОНЕУ у якості опонента. Керівник дипломних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра, а також наукових робіт студентів на міжнародні, всеукраїнські та академічні наукові конференції. Є членом екзаменаційної комісії із захисту дипломних робіт. Під час організації попереднього захисту дипломних робіт виконує обов’язки нормоконтролера кафедри, консультує студентів з питань оформлення кваліфікаційних робіт відповідно до методичних рекомендацій та стандартів. Була учасником робочих груп з ліцензування та акредитації спеціальностей і освітніх програм.

Наукові інтереси: перехідні форми відносин, еволюція ціни на сучасному етапі.

Навчальні дисципліни у 2019-2020 н.р.: «Основи економічної науки», «Етика й естетика. Етика бізнесу», «Фінанси. Гроші та кредит», «Фінанси», «Глобальна економіка».


[object object] СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЕТ та УП

ЛЄБЄДЄВА Інна Юріївна

кандидат економічних наук, доцент, відповідальна за наукову роботу кафедри

 

Освіта і професійний шлях:

Народилася в 1976 році в місті Одесі. З 1983 року по 1993 рік навчалася в середній експериментальній школі. Середню школу закінчила із золотою медаллю. З 1993 року по 1998 рік навчалася в Українській державній академії зв’язку ім. О. С. Попова на інженерно-економічному факультеті, закінчила з відзнакою. Після закінчення працювала в науково-дослідному відділі УДАЗ ім. О. С. Попова на посаді економіста. У 1998 році вступила до аспірантури УДАЗ на спеціальність «Економіка підприємств і організація виробництва». У 2001 році закінчила аспірантуру. З 2001 року по 2003 рік працювала викладачем на кафедрі «Управління підприємствами зв’язку». У період з 2003 по 2018 роки викладала на кафедрі управління проектами та системного аналізу. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Складові інформаційного забезпечення планування потреби в персоналі на підприємствах зв’язку». З 2006 року працює на посаді доцента. У 2007 – 2010 роках навчалась в докторантурі ОНАЗ ім. О.С. Попова. Має понад 90 наукових публікацій. Бере участь у міжнародних, галузевих і регіональних конференціях. У процесі роботи освоїла наступні дисципліни: «Основи менеджменту», «Менеджмент персоналу», «Основи теорії систем», «Дослідження операцій», «Інвестиційна діяльність», «Моделі і методи прогнозування», «Інформаційні системи і технології», «Прогнозування персоналу в галузі зв’язку», «Проектний аналіз», «Планування та аналіз проектів» зв’язку», «Управління проектами», «Системний аналіз і управління».

Навчальні дисципліни у 2019-2020 н.р.: «Управління проектами», «Інформаційні системи і технології на підприємстві», «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією», «Креативні технології управління проектами та програмами», «Математичне моделювання й прогнозування у соціологічних дослідженнях».


[object object] СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЕТ та УП

ЩУРОВСЬКА Алла Юріївна

кандидат економічних наук, доцент, вчений секретар кафедри

 

Освіта і професійний шлях:

Народилася 20 січня 1973 р. в с.м.т. Саврань Одеської обл. У 1995 році закінчила Українську державну академію зв’язку ім. О.С. Попова з відзнакою за спеціальністю «Економіка і управління в зв’язку». Кандидат економічних наук за фахом 08.07.04 «Економіка транспорту та зв’язку», доцент. Тема дисертації: «Методи та моделі формування тарифів на послуги поштового зв’язку». У період з 2003 по 2018 роки викладала на кафедрі управління проектами та системного аналізу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова. Автор понад 60 науково-методичних праць, серед яких є навчальні посібники зі статистики та моделювання в галузі зв’язку. Приймає активну участь в НДР кафедри. Керує дипломними роботами  бакалаврів та магістрів, а також науковими роботами студентів в міжнародних та закордонних конференціях.

Наукові інтереси: методичні аспекти обґрунтування ефективності проектів, моделювання економічних процесів сфери зв’язку.

Навчальні дисципліни у 2019-2020 н.р.: «Статистика», «Оптимізаційні методи та моделі», «Проектний аналіз».


[object object] СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЕТ та УП

КАРАЧЕНЦЕВА Катерина Анатоліївна

викладач, відповідальна за роботу зі студентами Technical Elite Groups

 

Освіта і професійний шлях:

У 2004 році отримала диплом бакалавра у Міжрегіональній Академії управління персоналом. У 2005 році закінчила Одеський національний політехнічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства». З 2005 року – викладач кафедри економічної теорії ОНАЗ ім. О.С. Попова. Після закінчення аспірантури працює над завершенням дисертаційного дослідження, оформленням результатів у фахових виданнях України. Викладає дисципліни на англійській мові. У різні роки виконувала обов’язки куратора навчальної групи. Приймає активну участь у виховній роботі студентів ННІ економіки та менеджменту. Постійно працює над удосконаленням знань з англійської мови. Активно долучає студентів, що навчаються у групах технічної еліти, до вивчення сучасної економічної літератури.

Наукові інтереси: економічна теорія, інновації, фінанси, біржі.

Навчальні дисципліни у 2019-2020 н.р.: «Етика та бізнес» (на англійській мові для груп технічної еліти).


[object object] СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЕТ та УП

НЕБОГА Тетяна Василівна

старший викладач, зовнішній сумісник

 

Освіта і професійний шлях:

У 1995 році закінчила Одеський державний економічний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит». З 2006 року працює викладачем на кафедрі економічної теорії ОНАЗ ім. О.С. Попова. У 2012 році закінчила аспірантуру ОНАЗ ім. А.С. Попова за спеціальністю «Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». На даний час працює над завершенням кандидатської дисертації. Автор близько 50 наукових і методичних праць, серед яких 1 монографія, 2 навчальних посібника і 2 методичних вказівок для практичних занять. Має сертифікати за участь у міжнародних наукових конференціях. Виконавець низки НДР кафедри. У 2018 році пройшла стажування за темою «Сучасні методи викладання та інноваційні технології у вищій освіті: Європейський досвід та провідні тенденції» в європейських університетах Словаччини в м. Кошице та м. Братислава. Тривалий час була відповідальною за виховну та профорієнтаційну роботу кафедри, куратором навчальних груп. Неодноразово виконувала обов’язки секретаря Державних екзаменаційних комісій із захисту дипломних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра, має досвід роботи у приймальній комісії ОНАЗ ім. О. С. Попова.

Наукові інтереси: інноваційний розвиток, ринок інфокомунікацій, світове господарство.

Навчальні дисципліни у 2019-2020 н.р.: «Гроші та кредит», «Фінанси. Гроші та кредит», «Державне регулювання економіки».


[object object] СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ ЕТ та УП

ДЕСОВА Людмила Володимирівна

провідний фахівець, методист кафедри

 

Освіта і професійний шлях:

Працює в ОНАЗ ім. О.С. Попова з 1979 р., відразу після закінчення ОДУ ім. І.І. Мечнікова. Займала посади старшого лаборанту, завідуючого кабінетом кафедри політекономії, завідувача лабораторії кафедри економічної теорії. На даний час – провідний фахівець кафедри економічної теорії та управління проектами. Брала участь в усіх процесах організації, планування, координації навчально-методичної, наукової, організаційної та виховної роботи кафедри економічної теорії протягом останніх 37 років. На сьогодні працює методистом кафедри економічної теорії та управління проектами, організовує роботу кабінету з переходу на електронний документообіг, інформує науково-педагогічних працівників про нові надходження документів від різних структурних підрозділів ОНАЗ ім. О. С. Попова, забезпечує координацію роботи викладачів кафедри з виконання розпоряджень та ін.