фото 152 [object object] Кафедра політології, соціології та соціальних комунікацій foto 152

Зліва направо стоять: Камільчу О.О. – перекладач-секретар; Василенко І.Л. – к.філос.н., доцент; Вєтрова С.С. – к.соц.н., ст. викладач; Безродна В.І. – к.політ.н., доцент; Гунченко М.А. – викладач.

Зліва направо сидять: Крилов Ю.В. – к.ю.н., доцент; Павлова О.С. – к.філос. н., доцент; Силенко А.О. – д.політ.н., професор, зав.кафедри; Тараненко С.Л. – провідний фахівець; Кондратьєва Н.О. – к.соц.н., ст. викладач.

З 2001 року до вересня 2017 Кафедру політології, соціології та соціальних комунікацій очолювала доктор політичних наук, професор – Сіленко Алла Олексіївна.

З вересня 2017 виконує обов’язки завідувача кафедри політології, соціології та соціальних комунікацій кандидат політичних наук, доцент Безродна Віра Іллівна.

У складі кафедри активно працюють викладачі-вчені, що забезпечують гуманітарну підготовку майбутніх фахівців зв’язку на найвищому науковому та навчально-методичному рівні.

Наукові інтереси викладачів кафедри зосереджені на таких найважливіших проблемах, як політичні аспекти формування інформаційного суспільства , теорія і практика соціальної держави, сучасний етап і перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні, соціально-психологічні аспекти конфліктів, соціологія конфлікту.

Протягом усього часу на кафедрі плідно працює завідуюча кабінетом С.Л. Тараненко, яка здійснює методичне забезпечення навчального процесу і бере особисту участь в організації наукової праці викладачів і студентів.

Колектив кафедри активно проводить наукові дослідження в рамках комплексних кафедральних і держбюджетних тем з пріоритетних наукових програм, визначених Міністерством транспорту та зв’язку України, Міністерством освіти і науки. З 2001 року колектив викладачів працює над проектом « Політичні, правові і соціальні аспекти модернізації українського суспільства».

У 2003 році при кафедрі почала роботу соціологічна лабораторія. Соціологічні дослідження лабораторії орієнтовані на виявлення основних тенденцій соціального розвитку українського суспільства, студентської молоді, аналіз особливостей суспільних перетворень, що відбуваються в Україні на межі тисячоліть.

На базі кафедри відкрито і успішно функціонує Центр правового захисту студентів очолюваний заступником завідувача кафедри, професором Ю.В.Криловим. Центр здійснює юридичне консультування студентів Академії на громадських засадах.

На кафедрі працює студентський науковий гурток, метою якого є популяризація гуманітарних знань серед студентів технічного вузу. Під керівництвом доцента І.Л.Василенко проводиться робота з підготовки наукових студентських конференцій.

У квітні 2003 року постановою Президії ВАК України Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова включена у список провідних організацій для експертизи дисертацій за спеціальностями: 23.00.01- теорія та історія політичної науки; 23.00.02 – політичні інститути та процеси; 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

Члени кафедри беруть активну участь у міжнародних, республіканських  науково практичних конференціях.

Викладачі кафедри значну увагу приділяють патріотичному вихованню студентів. Організовано: систематичне інформування студентів про політичні події в країні і світі; виховання у студентів ділових і особистих якостей майбутніх фахівців, почуття патріотизму і громадянського обов’язку; бесіди з проблем права і політики, а також інших актуальних проблем життя студентів; участь кафедри в діяльності центру гуманітарної освіти і розвитку з організації культурологічних лекторіїв і художньої самодіяльності у позанавчальний час; відвідування студентами музеїв і виставок; участь кафедри в проведенні масових художньо-естетичних заходів Академії і розробці їх програм.