Наука є невід’ємним атрибутом діяльності кафедри з початку її існування. Значний вклад у її розвиток зробили видатні вчені Одеси: Грималюк В.А. (захист докторської дисертації – 1985 р.), Мартиновський С.В. (захист докторської дисертації – 1981 р.), Пусенкова І.В. (захист докторської дисертації – 1982 р.), Тіханова Т.Ю. (захист докторської дисертації – 1988 р.).

Наукові ідеї Пусенкової І.В. (завідувач кафедри до 2006 р.) лягли в основу багатьох наукових досліджень в області економічної теорії, соціальної філософії, онтології та теорії пізнання, теорії та методики професійної освіти, теорії управління економічними системами, економіки, організації та управління підприємствами тощо. Найбільш відомі праці проф. Пусенкової І.В.:

·         Пусенкова И.В. Непосредственно-общественный труд и необходимый продукт при социализме / И.В. Пусенкова. – М.: Мысль, 1976. – 199 с.

·         Пусенкова И. В. Формирование потребности в труде / Э.Ф. Миженская, И.В. Пусенкова. – М.: Экономика, 1986. – 144 с.

·         Пусенкова И.В. Методология анализа развития отношений от экономики к интеллекту: Монография / И.В. Пусенкова. – Одесса: Астропринт, 2001. – 288 с.

У наукових дослідженнях проф. Пусенкової І.В. в області методологічних проблем економічної теорії формувались ті теоретичні основи, які стали невід`ємною складовою Одеської економічної школи, яка визначилась у 60-70-ті роки минулого століття і розвивалась під керівництвом відомого вченого-економіста проф. Покритана А.К. (Одеський державний економічний університет).

 

https://onat.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-1_%D0%98.%D0%92.-%D0%B2-2000%D0%B3..jpg

 

Проф. Пусенкова І.В. доповідає на науковій конференції ОНЕУ серед представників Одеської школи вчених-економістів, 2000 рік

 

 

 

 

 

 

https://onat.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-2_-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.jpg

 

Проф. Мартиновський С.В. на науковій конференції в ОНЕУ, 2000 рік

 

У 1987 р. під керівництвом Пусенкової І.В. в Інституті економіки АН СРСР захистила кандидатську дисертацію нинішній завідувач кафедри Калінчак О.В. У даному дисертаційному дослідженні, яке присвячено питанню соціально-економічного змісту та формам соціалістичного змагання, здобули розвиток питання перехідних форм від конкуренції як форми прояву ринкових відносин до змагання як форми прояву безпосередньо-суспільних відносин.

У 1988 р. Тіханова Т.Ю. захистила докторську дисертацію на тему: «Методологія аналізу вихідного виробничого відношення в «Капіталі» К.Маркса». Найбільш відома праця проф. Тіханової Т.Ю. «Системний аналіз вихідного виробничого відношення в «Капіталі» К.Маркса» (Київ, 1983 р.) є суттєвим внеском у розвиток економічної думки та має перспективи подальших досліджень.

 

https://onat.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-3_-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg

 

Проф. Тіханова Т.Ю. на науковій конференції, 2009 рік

 

У новому столітті викладачі кафедри продовжують традицію мислення, яку започаткували представники Одеської школи економістів. Так, під керівництвом д.е.н., проф. Тіхановою на кафедрі були проведені держбюджетні науково-дослідні роботи: «Методологія аналізу сучасних перехідних форм» (ДР № 0110U006630, 02.07 – 05.07 р.), «Актуальні теоретичні проблеми трансформаційної економіки» (ДР № 0110U00631, 09.07 – 05.08 рр.), «Роль інноваційної складової у ряді факторів економічного зростання: світовий досвід та проблема конкурентоспроможності економіки України» (ДР № 0110U00632, 09.08 – 05.09 рр.).

Питання методології аналізу перехідних форм отримали розвиток у дисертаційних дослідженнях, які підготовлено на кафедрі:

·         у 2005 році Кузнєцовою М.А. захищена кандидатська дисертація, в якій проведено теоретичний аналіз суті ціни на сучасному етапі переходу від опосередкованих (речових) відносин до неопосередкованих ринком (міжособистісних) суспільних зв’язків (науковий керівник: д.е.н., проф. Пусенкова І.В.).

·         у 2011 році Корабліновою І.А. захищена кандидатська дисертація, в якій розроблено теоретичні засади та методологічні положення, спрямованих на удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю операторів телекомунікацій, які функціонують в умовах якісних змін, обумовлених впливом глобальної економічної трансформації. (Наукові керівники: д.е.н., проф. Пусенкова І.В. (до лютого 2006 р.), д.е.н., проф. Звєряков М.І. (ОНЕУ)).

В останні роки методологічні проблеми аналізу економічного розвитку суспільства досліджуються професорсько-викладацьким складом кафедри за різними аспектами, зокрема у соціальному, фінансовому, маркетинговому, управлінському, інноваційно-інвестиційному  та інших аспектах. Сьогодні у наукових дослідженнях кафедри приймають участь всі викладачі кафедри: зав. каф., к.е.н., доц. Калінчак О.В., зам.зав. каф., к.е.н., доц. Кузнєцова М.А., д.е.н., доц. Валуєв Ю.Б., к.е.н., доц. Вдовиченко А.М., к.е.н., доц. Кораблінова І.А., ст. викл. Кліщова Н.Г., сст. викл. Зєрнова С.П., викл. Небога Т.В., викл. Караченцева К.А.

 Одна з основних концепцій, яка досліджується на кафедрі, полягає в тому, що інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ) є матеріальною основою становлення інформаційного суспільства. Основні ідеї цієї концепції визначено у працях:

·         Пусенкова И.В. Методология анализа развития отношений от экономики к интеллекту: Монография / И.В. Пусенкова. – Одесса: Астропринт, 2001. – 288 с.

·         Пусенкова И. В. Информационное общество – человек-интеллект / И. В. Пусенкова, Т. Е. Тиханова, С. В. Мартыновский // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2002. – № 1. – С. 116 – 122.

Досліджуючи сутність та форми соціально-економічних суперечностей, які виникають в умовах глобальних трансформаційних процесів під час становлення інформаційного суспільства, представники кафедри також приділяють увагу проблемі розвитку сфери (ІКТ). В останнє десятиліття ця сфера вийшла на якісно новий рівень свого розвитку та потребує детальних досліджень не тільки в практичному, а й у фундаментальному аспекті. У цьому сенсі місія кафедри економічної теорії у науковій діяльності в ОНАЗ ім. О.С. Попова полягає у сприянні розвитку теорії економіки, організації та управління підприємствами у сфері ІКТ на методологічній основі сучасної політекономії.

Цей напрямок діяльності кафедри продовжувала розвивти завідувач кафедрой (2006 – 2018 рр.) к.е.н., доц. Калінчак О.В., залучаючи аспірантів та магістрантів Інституту економіки та менеджменту ОНАЗ ім. О.С. Попова до наукової роботи. Про це свідчать результати щорічних міжнародних, всеукраїнських та академічних наукових конференцій, у яких активно беруть участь як викладачі кафедри, так і студенти під їх керівництвом.

Д.е.н., доц. каф. Валуєв Ю.Б. – член Спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового  ступеня  кандидата наук та плідно працював із здобувачами, здійснюючи консультації, рецензування їх наукових праць.

Основні завдання науково-дослідної роботи кафедри полягають у розробці методології аналізу трансформаційних процесів, що відбуваються у світі та в Україні в умовах глобалізації та стрімкого розвитку сфери ІКТ.

На кафедрі впроваджуються новітні методи викладання економічних дисциплін, які передбачають інтеграцію науки та освіти як основи Болонського процесу, у напрямку якого нині модернізується вища освіта в Україні.

За останні 5 років викладачі кафедри опублікували понад 100 наукових праць, серед яких є монографії, наукові статті у фахових виданнях України, закордонних міжнародних виданнях, тези на наукових міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Особливе значення у науковій діяльності кафедри є активізація наукової творчості студентів.

У 2013 році доц. кафедри Корабліновою І.А. було організовано студентський науковий гурток «Competence». У 2014 році органічним шляхом на його базі було створено соціально-наукову асоціацію, куди увійшли студенти з різних факультетів ОНАЗ ім.О.С. Попова для реалізації власних ідей, обміну знань та досвідом. Серед них – економісти, програмісти, менеджери, зв`язківці. Деякі результати цих наукових досліджень є складовою НДР кафедри, які отримали державну реєстрацію:

– ДНДР № 0114U004801 «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку сфери інфокомунікацій: теоретико-методологічний аспект» (Шифр: «Інфоком-ЕТ») // За наук. ред. Кораблінової І.А. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014. – 179 с.

– ІНДР № 0115U005945 «Перевтілення корпорації у мережу» (Шифр «Co-creation») / За наук. ред. Кораблінової І.А. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015. – 106 c.

https://onat.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE-4_-SSA-Competence.jpg

 

Фотозвіт діяльності SSA «Competence» у 2014 – 2015 н.р.

 

2014 – 2016 роки відзначились активізацією роботи викладачів кафедри з керівництва науковими дослідженнями студентів, підготовкою тез доповідей на міжнародні та академічні конференції, студентських наукових робіт на Всеукрїнський конкурс стипендіальної програми «Завтра.UA», Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук від МОН України.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ЕТ та УП, ПІДРОЗДІЛ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

На кафедрі УП та СА була створена тимчасово науково-дослідна  лабораторія, наукова діяльність якої була направлена на вирішення проблем в області зв’язку, а саме:  дослідження ринку послуг зв’язку і її прогнозування, визначення витрат на послугами поштового зв’язку і електрозв’язку, розробка методичних рекомендацій відносно формування тарифів на поштові і телекомунікаційні послуги, оцінка ефективності впровадження нових послуг зв’язку і тому подібне.

Лабораторія вела  роботу по договорах з провідними операторами зв’язку України – українським державним підприємством поштового зв’язку (УДППЗ) “Укрпошта” і ВАТ “Укртелеком”.     Результати маркетингових досліджень за договором з УДППЗ “Укрпошта” дали можливість визначити основні напрями діяльності операторів по розвитку нових і удосконаленню традиційних послуг поштового  зв’язку. Результати НДР  по розподілу витрат на послуги поштового зв’язку прошлі незалежну експертизу Міністерства економіки України, інституту економіки НАН України і міжнародну експертизу Усесвітнього Поштового Союзу. З цієї розробки Департамент інтелектуальної власності України видав два свідоцтва про реєстрацію авторського права на винахід співробітникам  Н.А. Князевій, С.І. Діденко, М.Л. Красовському. За результатами роботи  з Державним комітетом зв’язку і інформатизації  України (ДКЗІУ)  розроблені методичні рекомендації відносно формування тарифів на загальнодоступні послуги електрозв’язку. Ці результати використовувались на даному етапі  при розробці тарифів на телекомунікаційні послуги.

  У 2005/2006 рр. співробітники  різних  кафедр, де відповідальним виконавцем був співробітник кафедри УП і СА  доцент Мастікаш О.І під керівництвом   ректора ОНАЗ ім. О.С. Попова, професора. Воробієнко П.П.,  брали  участь в НДР “Розробка проекту концепції розвитку ВАТ “Укртелеком” до 2010 року”…. Метою роботи було визначення основних напрямів розвитку ВАТ “Укртелеком”, які забезпечують максимізацію економічної ефективності його діяльності при задоволенні державних і соціальних потреб в інфокомунікаційних послугах і розробка проекту Концепції розвитку ВАТ “Укртелекому” до 2010 року. В межах дослідження вирішувалися наступні завдання:

 – аналіз стану і тенденцій розвитку телекомунікаційних мереж, інфокомунікаційних технологій і послуг на Україні і в світі;

аналіз поточного  стану телекомунікаційної інфраструктури і системи надання послуг

електрозв’язку ВАТ “Укртелеком”;

 – розробка стратегічних напрямів розвитку ВАТ “Укртелеком” в технологічній, економічній, адміністративній і інших сферах діяльності компанії.

Результатом НДР стала  перша редакція проекту Концепції розвитку ВАТ “Укртелеком” до 2010 року.

У зв’язку з одержанням Одеською національною академією зв’язку ім. О. С. Попова ліцензії на операторську діяльність виникла проблема розробки організаційно-функціональної структури керування процесом надання послуг телефонного зв’язку, у межах операторської діяльності ОНАЗ ім. О. С. Попова. На етапі виходу оператора зв’язку на ринок, де висока конкуренція або при зміні організаційної структури роботи, необхідно ухвалювати рішення щодо питань позіцировання на ринку телекомунікаційних послуг. Цьому повинне передувати повномасштабне маркетингове дослідження ринку, бізнес-аналіз, аналіз можливих конкурентів, інвестицій і т.д. У цьому випадку вимоги до бізнесу-моделі диктує ринок, що повинна описувати процеси й правила взаємодії оператора зв’язку й користувачів послуг, що включають внутрішні процеси компанії, кошти комунікації з користувачами, механізм реагування на ринкові зміни. Тут же визначається й організаційна структура самого оператора, у тому числі штатний розклад, схеми мотивації й компенсації персоналу.

На підставі виконаного – розроблена організаційна структура керування (ОСУ) процесу надання послуг телефонного зв’язку оператора ОНАЗ ім. О. С. Попова.

  • Також з 2006 р. на кафедрі виконується держбюджетна НДР “Аналіз моделей стратегічного планерування діяльності підприємств”. Метою роботи є визначення переваг і недоліків моделей стратегічного планерування діяльності підприємств, умов і сфер ефективного вживання тієї або іншої моделі, доріг удосконалення цих моделей. Завдання дослідження: – складання переліку моделей стратегічного планерування діяльності підприємств; – складання опису алгоритмів роботи моделей стратегічного планерування діяльності підприємств. Результатом НДР стал перелік і опис алгоритмів роботи моделей стратегічного планерування діяльності підприємств.

  • Викладачі кафедри беруть активну участь в міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-теоретичних, науково-практичних і науково-методичних конференціях, семінарах і симпозіумах.  За період існування кафедри   співробітниками кафедри зроблені  доповіді на конференціях і семінарах, а також опубліковано !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! статей, і декілька монографій.

Співробітники кафедри на міжміських конференціях

  • Надруковані підручники і інші наукові  видання.  Велика увага на кафедрі відводиться науково-дослідній роботі студентів. На кафедрі   працюють учбово-наукові студентські кухлі.  За період існування кафедри   за результатами проведеної науково-дослідницької роботи студентами підготовлено більш  100 доповідей на студентських науково-технічних конференціях, таких як “Наука і молодь”, Електроніка і молодь” і ін., а також дипломні роботи з наукової тематики кафедри.

  • За час існування кафедри співробітниками були виконані також слідуючи науково-дослідні роботи за такими темами:

Тема: Аналіз проблем управління в галузі зв’язку 

Управління організаціями зв‘язку має багатофункціональний характер. Визначення напрямку удосконалення деяких функціональних сфер сприяє підвищенню рівня діяльності підприємства зв‘язку. У науковій роботі проведено аналіз методів оцінки конкурентоспроможності телекомунікаційних послуг, визначено сутність поняття „конкурентоспроможність”, „конкурентоспроможність продукції (товару)”, „рівень конкуренто – спроможності продукції (товару)” та на їх основі запропонувати визначення понять „конкурентоспроможність послуги” та „рівень конкурентоспроможності послуги”. Проведено дослідження пошуку найбільш вигідної моделі придбання ІТ-обладнання для надання інформаційних послуг. Запропоновано методичний апарат прогнозування розвитку інфокомунікацій з урахуванням взаємного впливу інфокомунікаційного сектора і національної економіки. Розглянуто якісний склад компонентів тиражних білінгових систем. Проведено огляд впливу глобалізації та трансформаційних процесів на формування інформаційного суспільства. Підкреслено місце телекомунікаційних підприємств в інформатизації суспільства. Надано вимоги до інформаційного забезпечення телекомунікаційних підприємств та безпосередньо системи управління персоналом. Запропоновано впровадження HRM-системи як методу антикризового управління персоналом. Запропоновано напрямки розвитку персоналу телекомунікаційного підприємства, та надано методику формування вимог до кадрового потенціалу на прикладі провідних мобільних операторів України. Визначено тенденції та закономірності розвитку системи управління персоналом в сучасних економічних умовах.

Результати НДР упроваджені у системі управління організаціями зв‘язку.

Прогнозні припущення щодо розвитку об‘єкта дослідження – удосконалення організаційно-функціонального управління надання послуг зв‘язку в умовах ринку та конкуренції.

Тема: Актуальні проблеми удосконалення управління підприємствами зв’язку

Актуальні проблеми удосконалення управління підприємствами зв’язку включають декілька питань. У науковій роботі дано визначення та обґрунтування факторів та критеріїв конкурентоспроможності телекомунікаційних. Розглядаються методи урахування впливу інноваційної складової на конкурентоспроможність телекомунікаційних послуг. Розглядаються методи проведення маркетингових досліджень кадрового потенціалу телекомунікаційної сфери. Виконано розгорнутий аналіз чинників розвитку інфокомунікацій.  Зроблена оцінка ефективності інноваційної діяльності оператора зв’язку.

Результати НДР упроваджені у системі управління організаціями зв‘язку.

Прогнозні припущення щодо розвитку об‘єкта дослідження – удосконалення управління підприємствами зв’язку в умовах ринку.

Тема: Соціально-економічні проблеми інноваційного розвитку телекомунікаційної сфери України

Соціально-економічні проблеми інноваційного розвитку телекомунікаційної сфери  включають декілька питань. У науковій роботі визначено місце інформаційно-телекомунікаційних технологій в житті суспільства. Їх слід розглядати як сучасний важіль, що надає можливість трансформувати стратегії розвитку, як засіб, котрий можна використати практично у всіх галузях, а також новітній та потужний ресурс для економічного зростання. Визначено, за яким  критерієм встановлюється інтегральний показник стану та розвитку телекомунікацій. Визначено та обґрунтовано систему показників, які визначають рівень інтегрального показника стану та розвитку телекомунікацій. Розглянуто проблеми використання залежності між розвитком телекомунікацій та економічним рівнем розвитку країни. Визначені проблеми при впровадженні інформаційних технологій на підприємствах та розглянути основні інформаційні системи які використовуються в кадровій сфері телекомунікаційних підприємств. Надано рекомендації до інформаційного забезпечення  управління персоналом.

Результати НДР упроваджені у системі управління організаціями зв‘язку.

Прогнозні припущення щодо розвитку об‘єкта дослідження – удосконалення використання інформаційних технологій в розвитку телекомунікаційної сфери в умовах ринку.

Тема: Розвиток інфокомунікацій та його місце в інноваційному розвитку суспільства

Розвиток інфокомунікацій та його місце в інноваційному розвитку суспільства включають декілька питань. Проблеми цифрової нерівності та шляхи їх подолання. Зв’язок інформаційного суспільства і ринку телекомунікацій в Україні. Зроблено функціональний опис моделей розвитку інфокомунікацій. Розглянуто критерії порівняльного аналізу рівня розвитку ВКК. Виконано дослідження впливу соціально-економічних факторів на цифрову нерівність. Розглянуті проблеми проведення дослідження сучасних форм реалізації інновацій. Зроблена комплексна оцінка ефективності інноваційної діяльності ВАТ «Укртелеком». Надана формалізація не детермінованої  WBS та її характеристики. Розглядається процес формування команди проекту з використанням експертної системи. Розроблені  положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

Результати НДР упроваджені у системі управління організаціями зв‘язку.

Прогнозні припущення щодо розвитку об‘єкта дослідження – удосконалення інноваційного розвитку суспільства та інфокомунікацій.

 

Тема: Організаційно-функціональні проблеми управління розвитком телекомунікаційних компаній

Організаційні методи управління функціональною діяльністю телекомунікаційних компаній та їх розвиток включають декілька питань. У науковій роботі визначені та обґрунтуванні методи оцінки конкурентоспроможності телекомунікаційних операторів. Визначено, за яким будується оргструктура підприємства, та вплив на її побудову інформаційної системи підприємства. Визначена та обґрунтована соціальна значимість і недостатня наукова розробленість питань формування та впливу корпоративної культури як складової соціально-трудових відносин. Визначені проблеми розробки ефективних, гнучких управлінських технологій розвитку. Надано рекомендації до розробки основ проектних рішень в управлінні розвитком оператора зв’язку в умовах невизначеності.