⇒ Закон України про “Вищу освіту”

⇒ Положення про організацію освітнього процесу Академії

⇒ Положення про порядок проведення захисту випускних кваліфікаційних робіт у дистанційному режимі

⇒ Положення про порядок призначення і виплати стипендій, матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентам

⇒ Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

⇒ Інструкція про планування робочого часу Редакція 9

⇒ Положение про порядок проведення захисту випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів денної та заочної форми навчання у дистанційному режимі

⇒ Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

⇒ Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії

⇒ Положення про надання платних освітніх послуг

⇒ Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів, а також надання їм академічної відпустки

⇒ Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях та кваліфікаційних роботах працівників і здобувачів вищої освіти

⇒ Положення про щорічну рейтингову оцінку роботи науково-педагогічних працівників (проект)

⇒ Положення про рейтинг викладачів

⇒ Положення про порядок підготовки фахівців освітнього ступеня “магістр”

⇒ Положення про дистанційне навчання в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова

⇒ Методичні рекомендації щодо формування дистанційних курсів

⇒ Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівникі

⇒ Положення про визнання кредитів, отриманих студентами під час академічної мобільності в закордонних закладах вищої освіти

⇒ Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

⇒ Тимчасове Положення про впровадження елементів “Дуальної освіти в ОНАЗ ім.О.С. Попова”

⇒ Положення про академічну доброчесність

⇒ Положення про порядок стимулювання участі студентів та  НПП в конкурсах

⇒ Положення про підготовку та захист випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів денної та заочної форми навчання

⇒ Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на території ОНАЗ ім. О.С. Попова

⇒ Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів студентів

⇒ Положення про організацію поточного семестрового контролю

⇒ Положення про підготовку фахівців у групах навчання англійською мовою

⇒ Положення про підвищення кваліфікації П і НПП

⇒ Положення про неформальну освіту(додаток)

⇒ Положення про вільний вибір студентами навчальних дисциплін