Підготовка фахівців для іноземних держав у навчальних закладах Україні є одним із найважливіших стратегічних напрямів зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності України, а підготовка іноземних громадян до вступу у заклади вищої освіти (ЗВО) – це перша і вкрай необхідна ланка всього навчального процесу з підготовки іноземних студентів для будь-якого ЗВО України, зокрема для Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ).

Структурний підрозділ, який відповідає в ОНАЗ за підготовку іноземних громадян до вступу у ВНЗ України – це підготовче відділення (ПВ) для іноземних громадян.

ПВ для іноземних громадян з ліцензованим обсягом до 100 осіб було створено в ОНАЗ 1998 року . Далі діяльність здійснювалася згідно з ліцензіями ДАК Міністерства освіти і науки України (№ 6883 від 30.12.1999 р., № 429340 від 15.04.2003 р., № 867761 від 02.11.2004 р.). У червні 2009 р. було проведено чергову ліцензійну експертизу діяльності ПВ для іноземних громадян, а 2 липня 2009 р. на засіданні ДАК (протокол № 79) було прийнято рішення про продовження на 10 років терміну дії ліцензії з підготовки іноземних громадян до вступу в ВНЗ з ліцензованим обсягом 150 осіб.

За час існування ПВ сертифікати на право вступу у заклади вищої освіти України отримали близько 1000 іноземних громадян. Головним завданням підготовчого відділення ОНАЗ ім. О.С. Попова є підготовка іноземних абітурієнтів до успішного навчання в Академії за профільними напрямами, а також в інших ЗВО України за інженерно-технічними, інженерно-економічними та гуманітарними спеціальностями.

Структурно ПВ складається з завідувача, який безпосередньо підпорядкований проректору з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, та двох досвідчених методистів, які організують та контролюють науково-методичну та навчально-виховну роботу на ПВ за напрямами мовної підготовки, гуманітарних та природознавчих дисциплін. До основних напрямків їхньої діяльності, окрім інших організаційно-контролюючих заходів (як, наприклад, складання графіків навчального процесу, розкладу занять тощо), належать також координація викладання мови навчання, природознавчих та гуманітарних дисциплін згідно з чинними навчальними та робочими програмами, контроль за дотриманням єдиного мовного режиму в навчальному процесі та спадкоємністю змісту дисциплін, що викладаються на ПВ за певним напрямком.

Керівництво ПВ з 2003 р. до 2017 р. було доручено Карповій С.А., доценту кафедри лінгвістичної підготовки. Доцент Карпова С.А. – досвідчений викладач  (стаж її науково-педагогічної роботи становить понад 40 років), що спеціалізувався саме на особливостях методики викладання української та російської мов як іноземних на початковому етапі (нею опубліковано близько 50 навчально-методичних посібників та наукових праць). З 2017 р. по теперішній час керівництво ПВ здійснює завідувач кафедри лінгвістичної підготовки к.ф.н., доцент Пономаренко І.В.

Навчальний процес на ПВ ОНАЗ здійснюється відповідно до навчальних планів підготовчих факультетів (відділень) та навчальними програмами, рекомендованими Науково-методичною комісією МОН України з підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади. Робочі програми з кожної дисципліни щорічно поновлюються та затверджуються науково-методичною радою ОНАЗ. Методисти ПВ розробляють графіки навчального процесу для кожної окремої групи, вони також здійснюють постійний контроль за виконанням викладачами навчального плану та робочих програм.

Постійно вдосконалюється система діагностики якості знань, постійно розробляються та поновлюються  контрольні та самостійні роботи за основною тематикою навчальних дисциплін, а також тестові завдання.

Викладання навчальних дисциплін на ПВ забезпечують відповідні кафедри ОНАЗ: лінгвістичної підготовки забезпечує викладання  мови навчання, основ української та зарубіжної літератури та країнознавства, кафедра вищої математики – математики, кафедра фізики – фізики,  кафедра інформаційних технологій – основ інформатики та обчислювальної техніки та ін.), які виділяють окремих викладачів для роботи на ПВ, що підпорядковано завідувачу ПВ. Кадровий склад викладачів спеціальних кафедр, що залучаються до роботи на ПВ є постійним. Частка викладачів з науковим ступенем, залучених до роботи на ПВ становить на даний момент 53,1%. Усі викладачі, які працюють на ПВ для іноземних громадян, мають великий досвід роботи та неодноразово підвищували кваліфікацію у провідних закладах вищої освіти України.

Усі викладачі ПВ беруть участь у Держбюджетній НДР кафедри лінгвістичної підготовки, а також у роботі науково-методичного семінару кафедри. Питання вдосконалення навчального процесу та підвищення ефективності підготовки іноземних громадян до вступу в ВНЗ є постійною темою виступів та дискусій у рамках даного семінару, а також наукових досліджень та публікацій в наукових збірниках ОНАЗ та інших виданнях.

За останні роки викладачами, які працюють на ПВ для іноземних громадян, створено та опубліковано понад 40 навчальних посібників, які активно використовуються у навчальному процесі. Серед них, наприклад, такі: „Вивчаємо історію України”. Навчальний посібник для іноземних студентів. – Одеса, 2005. – 4,0 д.а. (укладачі: Карпова С.А., Пилипенко В.Є.); „Основи економічної та соціальної географії світу”. Навчальний посібник для іноземних студентів – Одеса, 2005. – 3,2 д.а. (укладачі: Карпова С.А., Маслова Н.А., Ігнатенко Т.І.); „Фізика. Частина 1 (Механіка). Вступний курс для іноземних студентів, які навчаються на ПВ за інженерно-технічним напрямом. Науковий стиль мовлення – Одеса, 2006.- 2,0 д.а. (укладачі: Карпова С.А., Горбачов В.Е.); „Тестові завдання з української мови для іноземних студентів (початковий етап)” – Одеса: ОНАЗ, 2006. – 0,9 д.а. (укладач: Карпова С.А.); „Контрольні роботи з української мови для студентів підготовчого відділення” – Одеса: ОНАЗ, 2007. – 1, 0 д.а. (укладач: Расходчикова Л.Є.); „Самостійні роботи з української мови. Методичний посібник для іноземних студентів підготовчих факультетів” – Одеса: ОНАЗ, 2008. – 2,0 д.а. (укладачі: Карпова С.А., Расходчикова Л.Є.),  “Основи української та зарубіжної літератури”. – Одеса, ОНАЗ, 2010. – 3,0 д.а (укладачі: Маслова Н.О., Расходчикова Л.Є.), “Основи  економічної та соціальної географії світу”. – Одеса, ОНАЗ, 2011. – 2,0 д.а. (укладачі Маслова Н.О., Расходчикова Л.Є.),  “Основи  української та зарубіжної літератури”, Частина ІІ. – Одеса, ОНАЗ, 2014 р., 3,25 д.а. (укладачі: Карпова  С.А., Расходчикова Л.Є., Маслова Н.О.), “Основи  економічної та соціальної географії світу”. Частина ІІ. – Одеса, ОНАЗ, 2014. – 3,0 д.а. (укладачі: Карпова С.Є.,  Маслова Н.О., Расходчикова Л.Є.),  “Граматичні контрольні роботи для іноземних студентів підготовчого відділення”. −  Одеса: ОНАЗ, 2014. − 3,0 д.а. (укладач: Карпова С.А.) та ін.

Важливе значення в роботі ПВ має також виховна робота з іноземцями. Для кожної групи ПВ призначаються кураторами викладачі кафедри лінгвістичної підготовки, які, окрім навчальної роботи, здійснюють також роз’яснювально-виховну роботу, ознайомлюють іноземних студентів з місцевими реаліями, відвідують гуртожиток, підтримують зв’язок з батьками своїх студентів, сприяють більш легкій адаптації іноземних студентів до умов перебування в Україні.

Велика увага в ОНАЗ приділяється також розвитку матеріальної бази ПВ, яке повністю забезпечене навчальними площами на весь термін навчання. Загальна площа обладнаних аудиторій для навчання іноземних громадян складає близько 390 кв.м Серед них комп’ютерний клас, обладнаний 10 персональними комп’ютерами, під’єднаними до Інтернету, та 14 навчальних аудиторій. Аудиторії локально сконцентровані, обладнані за цільовим призначенням (кабінет української мови та країнознавства, кабінет української та зарубіжної літератури, кабінет історії та географії, кабінет природознавчих наук), мають багато наочного навчального матеріалу. Достатньою мірою представлені також інші технічні засоби навчання, розміщені в Лінгвістичному центрі ОНАЗ (широкоформатний телевізор «Philips» 32 pw 8620/12, DVD-програвач, підвісний проектор з екраном, 4 персональні комп’ютери та ноутбук), які також активно використовуються для занять на ПВ. Усе це дає можливість урізноманітнити форми навчально-виховної роботи та підвищити якість підготовки студентів-іноземців до вступу у ЗВО України, та зокрема в ОНАЗ за профільними спеціальностями.

З усіма питаннями просимо звертатися до міжнародного відділу ОНАЗ за адресою:
вул.  Кузнечна, 1, м. Одеса, 65029, Україна (ауд. 302, 303).

Відповідальна особа:
Шульган Олена Олександрівна,

проректор з наукво-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків,
тел./факс:+38-048-7050224,7050312
е-mail: shulgan@onat.edu.ua.