Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014, система забезпечення якості вищої освіти в Україні складається із:

1) системи забезпечення вищими навчальними закладами якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості);

2) системи зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів та якості вищої освіти;

3) системи забезпечення якості діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти.

 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ЗВ’ЯЗКУ ІМ. О.С. ПОПОВА

Для забезпечення якості освітньої діяльності ОНАЗ ім. О.С. Попова та якості вищої освіти відповідно до встановлених вимог (стейкхолдерів, нормативно-правових актів, Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII у частині статті 16 Система забезпечення якості вищої освіти, вимог «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» (ESG) в редакції 2015 р.), а також внутрішніх вимог ОНАЗ ім. О.С. Попова розроблена, документально оформлена, впроваджена, підтримується в робочому стані та постійно удосконалюється система управління якістю.

Система управління якістю ОНАЗ ім. О.С. Попова – це частина стратегічного менеджменту академії, що спрямовує та контролює діяльність закладу у напрямку внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та якості освітньої діяльності, а саме: загальна політика, стратегія і процедури забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в академії, розподіл відповідальності за удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості, що передбачає низку завдань, заходів і процедур, моніторинг та аналіз результатів діяльності на всіх рівнях організаційної структури академії, в тому числі щодо забезпечення якісного здобуття знань, навичок та інших компетентностей відповідно до стандартів вищої освіти та «Стандартів і рекомендацій щодо внутрішнього забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» (ESG). 

З метою постійного поліпшення показників діяльності в основу побудови та функціонування системи управління якістю покладено:

I. Процедури та заходи, передбачені статтею 16 Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII та «Стандартами і рекомендаціями щодо внутрішнього забезпечення якості» (ESG) в редакції 2015 р.:

 1. Визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти (Політика щодо забезпечення якості (стандарти ESG, 2015)) – розроблена внутрішніми стейкхолдерами політика щодо  забезпечення  якості, є  публічною  і  складає  частину  стратегічного  менеджменту ОНАЗ ім. О.С. Попова, до якої залучаються зовнішні стейкхолдери через відповідні процедури забезпечення  звітності,  контролю  та  моніторингу  показників діяльності із забезпечення якості вищої освіти, принципи TQM та процеси;

 2. Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм (Розроблення і затвердження програм; Поточний моніторинг і періодичний перегляд програм (стандарти ESG, 2015)) – реалізація на постійній засаді процесів розроблення і затвердження програм, які відповідають визначеним для них цілям, включаючи заплановані результати  навчання, що відповідають певному рівню національної рамки кваліфікацій вищої освіти, а отже й Рамці кваліфікацій Європейського  простору вищої освіти; проведення моніторингу і періодичного  перегляду  програм,  що  гарантує досягнення встановлених цілей і  відповідність  потребам  студентів  і  суспільства. Ці перегляди ведуть до безперервного вдосконалення програми, про що інформуються всі стейкхолдери;

 3. Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб (Студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання (стандарти ESG, 2015)) – реалізація на постійній засаді програм, що заохочують здобувачів вищої освіти брати  активну  роль  у  розвитку  освітнього процесу, а сам процес оцінювання здобувачів вищої освіти відображає цей підхід;

 4. Зарахування, досягнення, визнання та атестація студентів (стандарти ESG, 2015) – застосування на постійній засаді визначених наперед та опублікованих інструкцій, що охоплюють усі  стадії  «життєвого  циклу»  студента,  від зарахування, досягнення, визнання до атестації;

 5. Забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (Викладацький персонал (стандарти ESG, 2015)) – реалізація на постійній засаді процесів, що забезпечують переконання у компетентності свого викладацького складу, для цілей якого застосовуються чесні, відкриті та прозорі процеси  щодо  прийняття на роботу та розвитку персоналу, застосування рейтингового підходу до моніторингу та оцінювання якості роботи науково-педагогічних і педагогічних працівників;

 6. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти (Навчальні ресурси і підтримка студентів (стандарти ESG, 2015)) – відповідне фінансування  для  навчальної  та  викладацької  діяльності, забезпечуючи доступні для здобувачів вищої освіти ресурси для якісного процесу їх навчання за кожною освітньою програмою;

 7. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом (Інформаційний менеджмент (стандарти ESG, 2015)) – забезпечення збору, аналізу та використання необхідної інформації для ефективного управління освітнім процесом та іншими видами діяльності;

 8. Забезпечення публічності інформації про освітні програми (Публічна інформація (стандарти ESG, 2015)) – регулярна публікація новітньої, неупередженої та об’єктивної, як в якісному, так і кількісному відношенні, інформації про освітні, освітньо-наукові та наукові програми;

 9. Забезпечення формування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату – створення та  постійне  вдосконалення системи  та  механізмів  реалізації академічної  доброчесності,  зокрема  –  через  запобігання  випадків  академічного плагіату і порушення норм авторського права; використання ефективної системи на предмет виявлення академічного плагіату (внутрішня перевірка);

 10. Циклічне зовнішнє забезпечення якості (стандарти ESG, 2015) – ОНАЗ ім. О.С. Попова гарантує зовнішнє  забезпечення якості відповідно до ESG на циклічній основі.

II. Принципи управління якістю (TQM):

 1. Орієнтація на замовника – ОНАЗ ім. О.С. Попова залежить від своїх замовників та інших стейкхолдерів і тому розуміє їхні поточні та майбутні потреби, виконує їх вимоги і прагне до перевищення їхніх очікувань;

 2. Лідерство – керівництво ОНАЗ ім. О.С. Попова встановлює єдність мети та напрямів діяльності, створюючи та підтримуючи внутрішнє середовище, в якому можливе повне залучення співробітників (внутрішніх стейкхолдерів) до діяльності, спрямованої на досягнення цілей ОНАЗ ім. О.С. Попова;

 3. Залучення співробітників – співробітники, як внутрішні стейкхолдери, на всіх рівнях становлять основу ОНАЗ ім. О.С. Попова, і їхнє повне залучення дає змогу використовувати їхні здібності на її користь;

 4. Процесний підхід – уся діяльність ОНАЗ ім. О.С. Попова розглядається як ланцюг процесів для замовників; якість роботи контролюється на кожному етапі процесу;

 5. Системний підхід до управління – управління діяльністю ОНАЗ ім. О.С. Попова здійснюється через систему взаємодіючих та взаємопов’язаних процесів, де кожна управлінська дія ретельно зважується і перевіряється;

 6. Постійне поліпшення – постійне поліпшення загальних показників діяльності ОНАЗ ім. О.С. Попова є незмінною метою. Колектив ОНАЗ ім. О.С. Попова проводить постійний моніторинг і вивчення світових тенденцій розвитку сфери вищої освіти, впроваджує передовий досвід у навчальні програми; навчальний процес адаптовано до вимог «Стандартів і рекомендацій із забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» (ESG);

 7. Прийняття рішень на підставі фактів – в ОНАЗ ім. О.С. Попова забезпечується збирання, зберігання та аналізування даних за результатами діяльності з наступним корегуванням дій;

 8. Взаємовигідні стосунки з постачальниками – ОНАЗ ім. О.С. Попова встановлює взаємовигідні зв’язки з партнерами на основі довіри, обміну знаннями та співпраці, що підвищують здатність обох сторін створювати цінності.

⇒ Політика ОНАЗ_2015

⇒ Положення про СУЯ ОНАЗ_2015