КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

ОНАЗ ім. О. С. ПОПОВА

ПРЕАМБУЛА

Кодекс Професійної етики науково-педагогічного працівника Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова (далі – Кодекс) – це правила його поведінки в академічному середовищі.
Метою Кодексу є формування в академії системи демократичних взаємовідносин з високим ступенем етичної гідності між студентами, науково-педагогічними працівниками, співробітниками й адміністрацією та розвиток корпоративної культури академічного співтовариства.
Науково-педагогічний працівник Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова,

 усвідомлюючи себе громадянином України, шануючи мову, історію та культуру українського народу, працюючи для добробуту та процвітання держави;
 розуміючи свою відповідальність за реалізацію місії академії – зміцнення освітньо-професійного та наукового потенціалу держави шляхом високоякісної підготовки фахівців для підприємств, організацій та установ усіх форм власності галузі зв’язку та інформатизації та інших галузей економіки, конкурентоспроможних на світовому ринку праці і готових до плідної професійної діяльності;
 вважаючи своїм обов’язком безпосередню участь у формуванні іміджу та підвищенні престижу Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова – відомого центру підготовки національної еліти;
 пропагуючи ідеї розвитку інформаційного суспільства, розповсюдження наукових знань в цій області;
 прагнучи до формування системи демократичних взаємовідносин між студентами, науково- педагогічними працівниками, співробітниками й адміністрацією та розвитку корпоративної культури академічного співтовариства, схвалює цей Кодекс і зобов’язується неухильно його дотримуватись.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1

Науково-педагогічний працівник у своїй діяльності дотримується Конституції України, чинного
законодавства України, Статуту, Правил внутрішнього розпорядку й інших нормативних актів академії.

Стаття 2

Науково-педагогічний працівник шанобливо ставиться до Гімну, Прапора і Герба України та
Гімну та Прапора академії як важливих атрибутів, які сприяють вихованню почуття любові до України,
рідної академії, корпоративної єдності та єднання.
Стаття 3

Науково-педагогічний працівник бере безпосередню та активну участь у формуванні та розвитку
в академії системи менеджменту якості освіти.

Стаття 4

Науково-педагогічний працівник дбає про підтримку високої академічної культури, атмосфери
довіри і взаємної поваги в академічному співтоваристві.
Стаття 5

Науково-педагогічний працівник сумлінно ставиться до проведення навчального процесу й усіх
форм контролю набутих студентами знань, вмінь та навичок (компетенції), вважаючи при цьому
неприпустимою нечесність та недбалість.

Стаття 6

Науково-педагогічний працівник має брати активну участь у проведенні наукових досліджень,
вважаючи їх основою розвитку суспільства та невід’ємною складовою існування вищої школи.

Стаття 7

Науково-педагогічний працівник дбає про постійне підвищення своєї професійної кваліфікації,
застосовує у своїй навчально-педагогічній діяльності сучасні освітні методи та технології.

Стаття 8

Науково-педагогічний працівник здійснює свою діяльність на засадах принципів незалежності від
політичних партій та релігійних організацій.

Стаття 9

Науково-педагогічний працівник дотримується демократичної політичної культури
(демократичних норм, цінностей, традицій) у своїй діяльності, зокрема, дотримує закони України, які не
припускають залучення студентів до політичних акцій під час навчально-виховного процесу і не
пропагує свої політичні погляди та переконання у навчальному закладі.

Стаття 10

Науково-педагогічний працівник дотримує закони України, які не припускають залучення
студентів в релігійних акціях під час навчально-виховного процесу і не пропагує свої релігійні погляди
та переконання у навчальному закладі

Стаття 11

Науково-педагогічний працівник виявляє толерантність та повагу до звичаїв і традицій студентів,
колег та співробітників усіх національностей, поважає культурні та інші особливості різних етнічних та
соціальних груп і конфесій.

Стаття 12

Науково-педагогічний працівник підтримує конструктивну діяльність, спрямовану на зміцнення
системи студентського самоврядування, розвиток студентської творчої активності (освітньої, наукової,
спортивної, художньої тощо), підвищення корпоративної культури та іміджу академії.

Стаття 13

Науково-педагогічний працівник не допускає порушення академічних норм, зокрема:
 порушення вимог нормативно-правових документів, що стосуються організації,
забезпечення та проведення навчального процесу;
 невиконання індивідуального робочого плану;
 провадження навчального процесу без його повного організаційного та науково-
методичного забезпечення;
 запізнення на навчальні заняття, їх пропуск без поважних причин, неповне та
неефективне використання запланованого навчального часу;
 установлення зі студентами відносин, не передбачених чинним законодавством України,
Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими нормативними актами
академії;
 здійснення дій, пов’язаних з впливом на хід навчального процесу будь-яких особистих,
майнових, фінансових та інших інтересів;
 необ’єктивне проведення поточного, модульного та семестрового контролю;
 некоректне, нешанобливе ставлення до студентів, колег, інших співробітників;
 використання родинних або службових зв’язків в особистих інтересах;
 пасивність у своїй діяльності на кафедрі та академії взагалі,

розглядаючи ці порушення академічних норм як несумісні з його діяльністю, спрямованою на
забезпечення здобуття студентами якісної та конкурентоспроможної вищої освіти, гідної майбутньої
інтелектуальної еліти України.

Стаття 14

Науково-педагогічний працівник дбайливо ставиться до літературних фондів бібліотеки,
документів кафедр та академії, інших інформаційних ресурсів (на електронних та неелектронних
носіях).

Стаття 15

Науково-педагогічний працівник дбає про збереження майна та раціональне використання
енергоносіїв академії, протидіє проявам вандалізму в приміщеннях та на її території.

Стаття 16

Науково-педагогічний працівник не допускає поведінки, здатної завдати шкоди репутації та
іміджу академії.

Стаття 17

Науково-педагогічний працівник не повинен бути байдужим до порушень суспільних норм
з боку студентів чи співробітників і повинен вказати на неприпустимість такої поведінки
порушникові.

Стаття 18

Науково-педагогічний працівник дотримується ділового стилю в одязі, дбає про охайність
зовнішнього вигляду (без підкресленої екстравагантності).
Стаття 19

Науково-педагогічний працівник протидіє порушенням Кодексу з боку студентів, колег та
співробітників і повинен сповістити про порушення адміністрацію академії.

Стаття 20

До науково-педагогічного працівника, який порушив положення Кодексу, застосовуються заходи
впливу відповідно до чинного законодавства України, Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та
інших нормативних актів академії.

Стаття 21

Визнання науково-педагогічним працівником положень Кодексу і обов’язок їх виконання в
процесі своєї професійної діяльності засвідчується його особистим підписом під час прийому на роботу
до академії.