КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ
НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНОГО ПЕРСОНАЛУ

ОНАЗ ім. О.С. ПОПОВА
ПРЕАМБУЛА

  Кодекс Професійної етики навчально-допоміжного персоналу Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова (далі – Кодекс) – це правила його поведінки в академічному середовищі.
Метою Кодексу є формування в академії системи демократичних взаємовідносин з високим ступенем культури спілкування між студентами, науково-педагогічними працівниками, навчально-допоміжним персоналом й адміністрацією та розвиток корпоративної культури академічного співтовариства.

Навчально-допоміжний персонал Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова,

 усвідомлюючи свою приналежність до громадськості України, шануючи мову, історію та культуру українського народу, працюючи для добробуту та процвітання держави;
 розуміючи свою відповідальність за реалізацію місії академії – зміцнення освітньо- професійного та наукового потенціалу держави шляхом високоякісної підготовки фахівців для підприємств, організацій та установ усіх форм власності галузі зв’язку та інформатизації та інших галузей економіки, конкурентоспроможних на світовому ринку праці і готових до плідної професійної діяльності;
 вважаючи своїм обов’язком безпосередню участь у формуванні іміджу та підвищенні престижу Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова – відомого центру підготовки національної еліти;
 пропагуючи ідеї розвитку інформаційного суспільства, розповсюдження наукових знань в цій області;
 прагнучи до формування системи демократичних взаємовідносин між студентами, науково-педагогічними працівниками, співробітниками й адміністрацією та до розвитку корпоративної культури академічного співтовариства, схвалює цей Кодекс і зобов’язується неухильно його дотримуватись.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1

Навчально-допоміжний персонал у своїй діяльності дотримується Конституції України,
чинного законодавства України, Статуту, Правил внутрішнього розпорядку й інших нормативних
актів Академії.

Стаття 2

Навчально-допоміжний персонал шанобливо ставиться до Гімну, Прапора і Герба України
та Гімну і Прапора Академії як важливих атрибутів, що сприяють розвитку корпоративної єдності
у співробітників Академії і вихованню почуття патріотизму та єднання.

Стаття 3

Навчально-допоміжний персонал зобов’язується працювати чесно й сумлінно, своєчасно і
точно виконувати розпорядження адміністрації, дотримуватись дисципліни праці – основи
порядку в Академії.

Стаття 4

Навчально-допоміжний персонал має дотримуватися вимог з охорони праці, техніки
безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони, передбачених відповідними
правилами й Інструкціями.

Стаття 5

Навчально-допоміжний персонал вживає заходів до негайного усунення причин і умов, що
перешкоджають нормальному робочому процесу (простій, аварія) або ускладнюють його, і
негайно повідомляє про те, що трапилося адміністрації Академії.

Стаття 6

Навчально-допоміжний персонал дбає про підтримку високої академічної культури,
атмосфери довіри і взаємної поваги в академічному співтоваристві.

Стаття 7

Навчально-допоміжний персонал утримує своє робоче місце, устаткування і обладнання в
порядку, чистоті й справності, а також дотримується чистоти в навчальних і службових
приміщеннях і на території Академії, додержується встановленого порядку зберігання
матеріальних цінностей і документів.

Стаття 8

Навчально-допоміжний персонал ефективно і дбайливо використовує устаткування ОНАЗ
ім. О.С. Попова, дбайливо ставиться до спецодягу й інших предметів, що видаються в
користування робітникам, ощадливо і раціонально витрачає матеріали, енергію, паливо й інші
матеріальні ресурси Академії.

Стаття 9

Навчально-допоміжний персонал дбайливо ставиться до літературних фондів бібліотеки,
документів Академії, інших інформаційних ресурсів (на електронних та неелектронних носіях).

Стаття 10

Навчально-допоміжний персонал виконує свої обов’язки за своїм фахом, кваліфікацією і
посадою, користуючись при цьому технічними правилами, посадовими інструкціями і
положеннями затвердженими в установленому порядку.
Стаття 11

Навчально-допоміжний персонал дбає про постійне підвищення своєї професійної
кваліфікації, намагається поліпшити якість своєї роботи.
Стаття 12

Навчально-допоміжний персонал здійснює свою діяльність на засадах принципів
незалежності від політичних партій та релігійних організацій.
Стаття 13

Навчально-допоміжний персонал дотримується демократичної політичної культури
(демократичних норм, цінностей, традицій) у своїй діяльності, зокрема, дотримується законів
України, не пропагуючи свої політичні погляди та переконання у навчальному закладі.

Стаття 14

Навчально-допоміжний персонал дотримується законів України, не пропагуючи свої
релігійні погляди та переконання у навчальному закладі.

Стаття 15

Навчально-допоміжний персонал виявляє толерантність та повагу до звичаїв і традицій
студентів, викладачів і співробітників усіх національностей, поважає культурні та інші
особливості різних етнічних та соціальних груп і конфесій.
Стаття 16

 1. Навчально-допоміжний персонал не допускає порушення академічних норм, зокрема:

   невиконання індивідуального робочого плану;

   запізнення на робоче місце, прогулів роботи без поважних причин, неповне та

  неефективне використання запланованого робочого часу;

   установлення зі студентами відносин, не передбачених чинним законодавством

  України, Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими нормативними

  актами Академії;

   некоректне, нешанобливе ставлення до студентів, викладачів, інших

  співробітників;

   використання родинних або службових зв’язків в особистих інтересах;

   пасивності у своїй діяльності у відділі або підрозділі та Академії в цілому.

  Навчально-допоміжний персонал розглядає ці порушення академічних норм як несумісні з

  його діяльністю, спрямованою на підвищення якості вищої освіти, гідної майбутньої

  інтелектуальної еліти України.

Стаття 17

Навчально-допоміжний персонал не допускає поведінки, здатної завдати шкоди репутації
та іміджу Академії.

Стаття 18

Навчально-допоміжний персонал не повинен бути байдужим до порушень суспільних
норм з боку студентів чи співробітників і повинен вказати на неприпустимість такої
поведінки порушникові.

Стаття 19

Навчально-допоміжний персонал дотримується ділового стилю в одязі, дбає про охайність
зовнішнього вигляду (без підкресленої екстравагантності).
Стаття 20

Навчально-допоміжний персонал протидіє порушенням Кодексу з боку студентів, колег та
співробітників і повинен сповістити про порушення адміністрацію Академії.

Стаття 21

До навчально-допоміжного персоналу, який порушив положення Кодексу, застосовуються
заходи впливу відповідно до чинного законодавства України, Статуту, Правил внутрішнього
розпорядку та інших нормативних актів Академії.
Стаття 22

Навчально-допоміжний персонал визнає положення Кодексу і має за обов’язок їх
виконання в процесі своєї професійної діяльності, що засвідчується особистим підписом під час
прийому на роботу до Академії.