КОДЕКС ЕТИКИ СТУДЕНТА

ОНАЗ ім. О.С. ПОПОВА

 ПРЕАМБУЛА

            Кодекс Етики студента Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова (далі – Кодекс) – це правила його поведінки в академічному середовищі.

Метою Кодексу є формування в академії системи демократичних взаємовідносин з високим ступенем етичної гідності між студентами, науково-педагогічними працівниками, співробітниками й адміністрацією та розвиток корпоративної культури академічного співтовариства.

Студент Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова,

 • усвідомлюючи свою відповідальність за реалізацію місії академії – зміцнення освітньо-професійного потенціалу держави шляхом високоякісної підготовки фахівців для підприємств, організацій та установ усіх форм власності телекомунікаційної та інших галузей економіки, конкурентоспроможних на світовому ринку праці і готових до плідної професійної діяльності;

 • вважаючи своїм обов’язком безпосередню участь у формуванні іміджу та підвищенні престижу Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова – відомого центра підготовки національної еліти;

 • прагнучи до формування системи демократичних взаємовідносин між студентами, науково-педагогічними працівниками, співробітниками й адміністрацією та розвитку корпоративної культури академічного співтовариства, схвалює цей Кодекс і зобов’язується неухильно його дотримуватись.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1

Студент дотримується Конституції України, чинного законодавства України, Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативних актів академії.

Стаття 2

Студент шанобливо ставиться до Гімну, Прапора і Герба України та Гімну і Прапора академії як важливих атрибутів, що служать вихованню почуття любові до України, рідної академії, корпоративної єдності та єднання.

Стаття 3

Студент дбає про підтримку високої академічної культури, атмосфери довіри і взаємної поваги в академічному співтоваристві.

Стаття 4

Студент сумлінно ставиться до навчання й усіх форм контролю знань, вмінь та навичок (компетенції), вважаючи неприпустимою нечесність та недбалість у навчальному процесі.

Стаття 5

Студент бере участь у проведенні наукових досліджень, вважаючи їх невід’ємною складовою навчального процесу, важливим чинником підвищення якості підготовки фахівця.

Стаття 6

Студент здійснює свою діяльність на засадах принципів незалежності від політичних партій та релігійних організацій.

Стаття 7

Студент дотримується демократичної політичної культури (демократичних норм, цінностей, традицій) у своїй діяльності, зокрема, дотримує закони України, які не припускають участі студентів у політичних акціях під час навчально-виховного процесу і не пропагує свої політичні погляди та переконання у навчальному закладі.

Стаття 8

Студент дотримує закони України, які не припускають участі студентів в релігійних акціях під час навчально-виховного процесу і не пропагує свої релігійні погляди та переконання у навчальному закладі

Стаття 9

Студент виявляє толерантність та повагу до звичаїв і традицій студентів, науково – педагогічних працівників та співробітників усіх національностей, поважає культурні й інші особливості різних етнічних та соціальних груп і конфесій.

Стаття 10

Студент підтримує та бере участь у діяльності, спрямованій на зміцнення системи студентського самоврядування, розвиток студентської творчої активності (освітньої, наукової, спортивної, художньої тощо), підвищення корпоративної культури та іміджу академії.

Стаття 11

Студент не допускає порушення академічних норм, зокрема:

 • порушення вимог нормативно-правових документів, що стосуються організації, забезпечення та проведення навчального процесу;

 • використання недозволених джерел інформації при проходженні поточного, модульного та семестрового контролю;

 • проходження поточного, модульного та семестрового контролю підставними особами;

 • плагіаторство, представлення будь-яких за обсягом не самостійно виконаних навчальних матеріалів (рефератів, курсових, контрольних, дипломних робіт і проектів тощо), у тому числі з використанням Інтернет-ресурсів як результату власної праці;

 • використання родинних або службових зв’язків для отримання позитивної або вищої оцінки;

 • некоректне, нешанобливе ставлення до студентів,  науково-педагогічних працівників, співробітників;

 • підробку документів, що мають відношення до навчального процесу;

 • запізнення на навчальні заняття, їх пропуск без поважних причин, розглядаючи ці порушення академічних норм, як несумісні з його діяльністю, спрямованою на здобуття якісної та конкурентоспроможної вищої освіти, гідної майбутньої інтелектуальної еліти України.

Стаття 12

Студент дбайливо ставиться до бібліотечних та документально-інформаційних ресурсів академії, сприяє їхньому збереженню та поповненню.

Стаття 13

Студент дбає про збереження майна та раціональне використання енергоносіїв академії, протидіє проявам вандалізму в приміщеннях та на її території.

Стаття 14

Студент не допускає поведінки, здатної завдати шкоди репутації академічного співтовариства або іміджу академії.

Стаття 15

Студент академії повинен слідкувати за своїм зовнішнім виглядом та виглядати охайно (без підкресленої екстравагантності).

Стаття 16

Студент протидіє порушенням Кодексу з боку студентів, викладачів та співробітників і має право сповістити про порушення адміністрацію академії.

Стаття 17

До студента, що порушив положення Кодексу, застосовуються заходи впливу відповідно до чинного законодавства України, Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативних актів академії.

Стаття 18

Визнання відповідності світогляду та виховання студента викладеним у Кодексі положенням та його зобов’язання дотримуватись цих положень засвідчується його особистим підписом під час зарахування його до складу студентів.