1. СТУДЕНТИ МАЮТЬ ПРАВО НА:

– навчання для здобуття певного освітнього рівня відповідно до встановленого змісту, рівня й обсягу знань;

– продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди з закладом освіти;

– одержання направлення на навчання, стажування в інших закладах освіти, в тому числі за кордоном;

– користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, побутовою, оздоровчою базами закладу освіти;

– доступ до інформації в усіх галузях знань;

– участь у науково-дослідній та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

– особисту або через своїх представників участь у громадському житті Академії, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

– участь у громадських об’єднаннях;

– безпечні та нешкідливі умови навчання і праці;

– забезпечення гуртожитками для студентів, які приїхали на навчання з інших міст та з закордону;

– трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;

– на переведення до інших вищих навчальних закладів, академічну відпустку, повторне навчання, поновлення на навчання у порядку, передбаченому відповідними положеннями;

– захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їхню честь і гідність;

– порушення перед директором/деканом питання про заміну викладачів, які не забезпечують належної якості навчальних занять;

– отримання стипендії та матеріальної допомоги згідно до чинного законодавства;

– студенти, які навчаються за контрактами (договорами), мають права, передбачені цими контрактами (договорами).

2. СТУДЕНТИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

– систематично й глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, професійною майстерністю;

– дотримуватись Статуту, Правил внутрішнього розпорядку, Кодексу етики студента ОНАЗ ім. О.С. Попова;

– дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;

– випускники Академії, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, зобов’язані відпрацювати за направленням у порядку, що визначений Кабінетом Міністрів України;

– виконувати в установлені терміни всі види робіт, передбачені навчальними планами та програмами з дисциплін згідно з графіком навчального процесу;

– відвідувати лекції, практичні, лабораторні та семінарські заняття;

– відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом;

– вчасно інформувати керівництво Академії в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати заліки та іспити;

– зберігати власність Академії – аудиторії, обладнання, меблі, підручники тощо;

– сприяти підвищенню авторитету Академії.

За невиконання студентами навчальних планів і програм, порушення ними Статуту Академії та Правил внутрішнього розпорядку ректор має право застосовувати заходи дисциплінарного стягнення або відрахувати студента з Академії відповідно до чинних правових документів.