МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С. Попова

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську організацію

«МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ
ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ЗВ’ЯЗКУ»

 

Одеса 2007


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Назва організації:

повна – громадська організація “Міжнародна асоціація випускників Одеської національної академії зв’язку”, скорочена – МАВ ОНАЗ (далі по тексту Асоціація).

1.2. Асоціація за своїм статусом е міжнародною громадською організацією. Діяльність Асоціації поширюється на територію України, Республіки Молдова та інших держав.

1.3. Асоціація є добровільною організацією, що поєднує випускників, студентів, співробітників ОНАЗ, інших зацікавлених фахівців галузі зв’язку, для здійснення мети та завдань, передбачених Статутом, створена та діє відповідно до Конституції України, чинного законодавства, законодавств тих держав, на територію яких Асоціація поширює свою діяльність, а також Статутом.

1.4. Асоціація створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.

1.5. Асоціація не є прибутковою організацією і не має на меті отримання прибутку.

1.6. Асоціація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації Міністерством юстиції України, має власне майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків (у тому числі й валютні), круглу печатку, кутовий штамп, бланки зі своїми реквізитами та символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Асоціації. Символіка реєструється в установленому законом порядку.

1.7. Юридична адреса Асоціації: Україна, 65029, Одеса, вул. Кузнечна, 1.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Метою діяльності Асоціації є захист законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння науково-технічному розвитку галузі зв’язку України.

2.2. Асоціація у встановленому чинним законодавством порядку здійснює такі завдання:

 • сприяння працевлаштуванню випускників академії;

 • зміцнення відносин партнерства, товариства і дружби поміж членами Асоціації та представниками різних країн світу, які займаються професійною діяльністю в галузі зв’язку;

 • сприяння професійній орієнтації й добору талановитої творчої молоді до вступу в ОНАЗ;

 • бере участь у формуванні інтернаціонального контингенту студентів.

 • сприяє створенню сприятливих умов для гармонійного розвитку особистості студента і студентського самоврядування;

 • розширення зв’язків і відносин Асоціації з підприємствами і компаніями зв’язку, міжнародними організаціями України та іноземних держав;

 • сприяння участі членів Асоціації у міжнародних програмах навчання персоналу галузі зв’язку по лінії міжнародних організацій зв’язку та інших організацій;

 • сприяння поліпшенню змісту освіти, якості й ефективності підготовки фахівців для галузі зв’язку та інших областей науки і промисловості, зміцненню зв’язків і відносин ОНАЗ з іншими навчальними закладами України та іноземних держав;

 • розвиток співробітництва з українською діаспорою;

 • надання можливостей духовного і професійного зростання членів Асоціації;

 • участь у створенні умов та сприяння розвитку науково-технічної творчості, еволюції галузі зв’язку України;

 • надання фінансової та іншої допомоги і підтримки членам Асоціації, дітям зв’язківців, а також ветеранам галузі зв’язку.

3. ПРАВА АСОЦІАЦІЇ

3.1. Для реалізації мети та завдань, передбачених Статутом, Асоціація у порядку встановленому чинним законодавством має право:

3.1.1. Виступати учасницею цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному і третейському судах.

3.1.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах.

3.1.3. Брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи.

3.1.4. Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні.

3.1.5. Створювати установи та організації, засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних завдань.

3.1.6. Одержувати від органів державної влади і управління та місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань.

3.1.7. Засновувати засоби масової інформації.

3.1.8. Вносити пропозиції до органів влади і управління, пропагувати свої ідеї та цілі.

3.1.9. Користуватись іншими правами, передбаченими законами України.

4. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ її ЧЛЕНІВ

4.1. Членство в Асоціації може бути індивідуальним, колективним та почесним.

4.2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, що досягай 18-річного віку, які визнають Статут та регулярно сплачують членські внески. Індивідуальні члени Асоціації приймаються за особистою заявою, яка подається до Правління Асоціації.

4.3. Колективними членами Асоціації можуть бути колективи підприємств, установ та організацій. Колективні члени вступають до Асоціації на підставі рішення керівного органу, яке подається до Правління Асоціації. Колективні члени Асоціації реалізують свої права та обов’язки через своїх представників.

4.4. Звання почесного члена присуджується Правлінням Асоціації за видатні заслуги перед Асоціацією. Це звання надає право відвідувати конференції Асоціації з дорадчим голосом без обов’язку платити річні членські внески, вільно брати участь в інших заходах Асоціації, користуватись пільгами. Діяльність почесних членів регулюється Положенням, затвердженим Правлінням Асоціації.

4.5. Прийом та виключення з членів Асоціації здійснюється на підставі рішення (постанови) Правління Асоціації. Облік членів і їхню базу даних організує і веде Правління Асоціації.

4.6. Розмір членських внесків встановлює щорічно Правління Асоціації, відповідно до Положення про членські внески.

4.7. Член Асоціації може добровільно вийти з Асоціації в тому ж порядку, як і при вступі в неї.

4.8. Член Асоціації за порушення (невиконання) обов’язків, передбачених Статутом може бути виключений з Асоціації на підставі рішення (постанови) Правління. Виключеним з Асоціації членам членські внески не повертаються.

4.9. Члени Асоціації мають право:

 • обирати і бути обраними в керівні органи Асоціації;

 • брати участь у діяльності Асоціації;

 • бути учасниками Конференцій, брати участь в обговоренні питань діяльності Асоціації і реалізації її завдань;

 • вносити пропозиції і проекти в усі органи Асоціації з питань, пов’язаних з її діяльністю, брати участь в обговоренні всіх розглядуваних питань, як до, так і після ухвалення рішень;

 • одержувати будь-яку інформацію про діяльність Асоціації;

 • представляти інтереси Асоціації, використовувати символіку Асоціації;

 • публікувати свої роботи у заснованих Асоціацією виданнях, одержувати рекомендації і рецензії Асоціації;

 • добровільно вийти з Асоціації.

4.10. Члени Асоціації зобов’язані:

 • свідомо дотримуватися вимог Статуту, приймати до виконання рішення, розпорядження та постанови керівних органів Асоціації, що не суперечать Статуту Асоціації та чинному законодавству;

 • виконувати прийняті на себе обов’язки стосовно Асоціації;

 • дотримуватись основ ділової етики;

 • вчасно платити членські внески;

 • активно брати участь у перетворенні в життя завдань Асоціації;

 • своєю діяльністю зміцнювати авторитет Асоціації.

5. СТРУКТУРА, КЕРІВНІ ТА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

5.1. В Асоціації можуть створюватись місцеві осередки, як на території України, так і на території інших держав. Місцеві осередки в своїй діяльності керуються цим Статутом та своїми положеннями, які приймаються їхніми вищими керівними органами та затверджуються Правлінням Асоціації.

Для набуття прав юридичної особи місцеві осередки реєструються в установленому законом порядку. Місцеві осередки, які створюються на території іноземних держав, у своїй діяльності керуються законодавством цих держав.

5.2. Вищим керівним органом Асоціації є Конференція делегатів (надалі Конференція), що скликається Правлінням Асоціації. Звітно-виборчі конференції скликаються один раз на 5 (п’ять) років.

Крім звітно-виборчих конференцій можуть скликатися позачергові з ініціативи Правління або за вимогою не менш ніж 2/3 членів Асоціації.

Час та місце проведення Конференції встановлюються Правлінням Асоціації.

Конференція має право ухвалювати рішення з усіх питань діяльності Асоціації.

Рішення ухвалюється більшістю голосів присутніх на Конференції делегатів.

5.3. До виняткової компетенції Конференції належить:

 • затвердження Статуту, внесення до нього змін та доповнень;

 • обрання Голови та членів Правління Асоціації на 5 років;

 • обрання Голови та членів Ревізійної комісії Асоціації;

 • затвердження програм та звітів про роботу Правління і Ревізійної Комісії Асоціації;

 • визначення основних напрямів діяльності Асоціації;

 • затвердження бюджету Асоціації;

 • реалізація права власності на майно та кошти Асоціації;

 • ухвала рішення про ліквідацію чи реорганізацію Асоціації.

З ініціативи Правління на розгляд Конференції можуть виноситися і інші питання.

5.4. Для керівництва діяльністю Асоціації у період між Конференціями обирається виконавчий орган  Правління, яке очолює Голова Правління Асоціації. Засідання Правління провадяться не рідше одного разу на 3 (три) місяці і скликаються Головою Правління Асоціації.

Позачергове засідання може бути скликане на вимогу членів Правління або з ініціативи Голови Правління Асоціації.

Засідання Правління вважається за правочинне, якщо на ньому присутні понад 50% членів Правління.

Рішення ухвалюються простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні.

Припускаєтеся переобрання будь-якого члена Правління на додатковий термін.

Конференція має право достроково відкликати кожного члена Правління Асоціації і обрати нового.

5.5. Правління Асоціації:

 • скликає Конференцію Асоціації;

 • розробляє програми діяльності Асоціації;

 • ухвалює рішення про прийом і виключення членів Асоціації, встановлює розміри членських внесків і затверджує Положення про членські внески;

 • ухвалює рішення про створення й ліквідацію місцевих осередків Асоціації та затверджує їхні Положення;

 • заслуховує звіти керівників місцевих осередків Асоціації, здійснює контроль за їхньою діяльністю;

 • розглядає і затверджує річний звіт і баланс Асоціації;

 • ухвалює рішення про створення організацій та установ і заснування підприємств, затверджує їхні Положення (Статути), визначає умови їхнього функціонування та взаємовідносин з Асоціацією;

 • організовує та контролює виконання усіх заходів Асоціації.

5.6. Члени Правління мають право представляти Асоціацію у відносинах з юридичними й фізичними особами, як в Україні, так і за кордоном, а також діяти від імені Асоціації при наявності доручення, котре видає Голова Правління Асоціації.

5.7. Голова Правління Асоціації:

 • головує на засіданнях Правління та організовує його роботу;

 • виступає від імені Асоціації без доручення, представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади, юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за кордоном;

 • приймає і звільнює працівників штатного апарату Асоціації;

 • видає накази, підписує угоди, дає доручення;

 • підписує фінансові документи як перша особа;

 • відкриває рахунки в установах банків;

 • веде ділове листування від імені Асоціації;

 • здійснює оперативне керування майном і коштами Асоціації на підставі ухвал Конференції та Правління Асоціації;

 • здійснює інші заходи, пов’язані з поточним керуванням Асоціацією.

5.8. У разі відсутності Голови Правління, за його дорученням, один із членів Правління виконує повноваження Голови Правління Асоціації.

5.9. Ревізійна Комісія Асоціації обирається Конференцією у складі трьох осіб і діє відповідно до Положення, яке затверджується Конференцією. Членами Ревізійної Комісії не можуть бути члени Правління. Результати перевірок фінансово-господарської діяльності Асоціації, проведених Ревізійною Комісією, виносяться на розгляд та затвердження Конференції Асоціації.

5.10. Члени Правління не одержують заробітної платні за свою роботу в цьому органі. Витрати, зумовлені виконанням ними статутних обов’язків у цих органах, можуть бути відшкодовані за ухвалою. Правління за рахунок коштів Асоціації.

5.11. Для ведення господарських справ Асоціації Голова Правління може утворювати апарат зі штатних працівників, який діє відповідно до Положення, затвердженого Правлінням Асоціації. Розмір витрат на утримання Асоціації не може перевищувати 20 відсотків від кошторису Асоціації поточного року.

6. МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

6.1. У власності Асоціації можуть перебувати рухоме й нерухоме майно, кошти, матеріальні й нематеріальні активи, а також інше майно, придбане на законних підставах.

6.2. Майно і кошти Асоціації складають:

 • членські внески;

 • кошти та майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової до¬помоги чи добровільних пожертвувань;

 • пасивні доходи;

 • надходження від діяльності створених Асоціацією установ та організацій, заснованих підприємств.

6.3. За рахунок власних коштів Асоціація може самостійно придбавати обладнання, матеріали, матеріально-технічні засоби, утримувати штатний персонал та орендувати необхідне майно.

6.4. Асоціація має право здійснювати-щодо майна і засобів, які перебувають в її власності, будь-які угоди, котрі не суперечать її статутним завданням та чинному законодавству. Джерелом формування майна та коштів Асоціації не можуть бути кредити. Майно й кошти Асоціації не можуть бути предметом застави.

6.5. Асоціація користується самостійністю в питаннях ухвалення господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату, використання власних фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.

6.6. Асоціація, й створені нею установи та організації ведуть оперативний бухгалтерський облік та звітність у порядку, передбаченому законодавством України.

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

7.1. Зміни й доповнення до Статуту вносяться Конференцією делегатів Асоціації, якщо за це рішення проголосувало понад 50 % делегатів, присутніх на ній.

7.2. Про зміни, що відбулися в статутних документах, Асоціація у п’ятиденний строк повідомляє Міністерство юстиції України.

8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

8.1. Припинення діяльності Асоціації відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) чи ліквідації.

8.2. Реорганізація здійснюється за ухвалою Конференції.

8.3. Асоціацію може бути ліквідовано:

 • за ухвалою Конференції;

 • за ухвалою суду.

8.4. Ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, що вона призначається органом, який ухвалив рішення про ліквідацію Асоціації.

8.5. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і передає його на затвердження органу, який ухвалив рішення про ліквідацію Асоціації.

8.6. Кошти та майно, що залишилися після розрахунків з кредиторами, не можуть перерозподілятися поміж членами Асоціації, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного профілю чи за ухвалою суду спрямовуються в доход бюджету.